Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİTOLOJİK SEMBOLLERİN ABİDİN ELDEROĞLU’NUN ESERLERİNE YANSIMASI
(REFLECTION OF MYTHOLOGICAL SYMBOLS ON ABİDİN ELDEROĞLU'S WORKS )

Author : Gonca YAYAN  & Sema DEMİRTAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 1148-1160
278    204


Summary

Mitler, ilkel medeniyetlerden günümüze kadar gelen her toplumdaki duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı sembollerdir. Mitler çeşitli sembollerle çağımızda insanların iletişim kurabildiği her toplum açısından da farklı yorumların söz konusu olduğu anlatımlardır. Sanatsal açıdan bakıldığında mitler resim sanatının yapı taşlarını oluşturan ve kültürlerin yansıtılmasına da imkan sağlayan önemli enstrümanlar arasında yer almaktadır. Sanatın içine gizlenen mitsel ifadeler sanatın bakış açısını daha derine taşıyan çağrışımlarda bulunmuştur. Sanatın çağlar atlayan dili ile mitoloji geleceğe ve geçmişe yönelik yaşamları önümüze koymuştur. Bu bağlamda mitolojinin sanat üzerine yansıması ile yazılan bu makale, bir nitel araştırma yöntemi olan literatür tarama tekniği ile yapılmıştır. Mitolojik unsurları ile Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan Abidin Elderoğlu’nun on eseri bu makalede mitolojik unsurları ve renklerin dili açısından incelenerek yorumlanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Mit, Mitoloji, Sembol, Abidin Elderoğlu

Abstract

Myths are symbols reflecting emotions and thoughts in every society from primitive civilizations to the present day. From the artistic point of view of myths are amongst the essential elements forming integral parts of art and also enabling reflection of cultures. Mythical expressions hidden inside the art made connotations by moving deeper the perspective of art. Together with the language of art transcending ages mythology presented us past and future lives. In this context, this article, which was written with the reflection of mythology on art, was made with the literature scanning technique which is a qualitative research method. Ten works of Abidin Elderoğlu, which who has an important place in Turkish painting art with its mythological elements, are examined in this article in terms of mythological elements and the language of colors.Keywords
KeyWords: Myth, Mythology, Symbol, Abidin Elderoğlu

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri