Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Koronavirüs Sonrası Eğitim Uygulamaları: Öngörüler, Alternatifler
(Educational Practices After Coronary Virus: Forecasts, Alternatives )

Author : Abdullah ADIGÜZEL  & Nurnida ADIGÜZEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 962-973
164    63


Summary

Bu araştırmanın amacı, Koronavirüs sorası eğitim uygulamalarının nasıl olacağına ilişkin öğretmenlerin; öngörülerini, önerdikleri alternatifleri, değişimin gerekçeleri ve alınması gereken tedbirlere dair görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Düzce ilinde değişik eğitim basamaklarında ve faklı branşlarda, Koronavirüs öncesi yüz yüze eğitime ve Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim sürecine katılmış olan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenler Koronavirüs süreci ile başlayan değişim sürecinin Koronavirüs sonrasında da devam edeceği ve kalıcı olacağı görüşündedirler. Eğitim uygulamalarındaki değişimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yönünde olacağını düşünen öğretmenler yüz yüze eğitime geri dönülse bile yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir değişimin olacağını belirtmektedirler. Öğretmenler öğretim teknolojilerinin olanaklarından ve uzaktan eğitim imkanlarından aktif olarak yararlanılmasının yanısıra yüz yüze eğitimin olumlu yönlerinin sisteme entegre edilen yeni eğitsel uygulamaların oluşturulması gerektiğini savunmaktadırlar. Onlar değişimin amaçlı, sistemli ve koşullara uygun işlevsel olmasını önermektedirler. Öncelikle derslerin özellikleri; kuramsal, uygulamalı, deneysel olmanın yanısıra beceri kazandırmaya yönelik olan derslere göre de uygun eğitsel uygulamaların geliştirilmesinin önemini vurgulayan öğretmenler pedagojik ve teknolojik destekli konu alanı uygulamalarının verimli olacağı görüşündedirler. Öğretmenler koronavirüs sonrası eğitim uygulamalarında iki önemli alternatifi önermektedirler. Bunlardan ilki pedagojik özellik taşıyan, öğretim teknolojileri destekli eşzamanlı/senkron olarak gerçekleşen uzaktan eğitim uygulamalarıdır. Diğeri ise öğretim teknolojileri destekli, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanmış fiziki ortamlarda gerçekleşen yüz yüze eğitimdir.Keywords
Koronavirüs, eğitim, yüzyüze eğitim, uzaktan eğitim, Öğretim teknolojileri

Abstract

The purpose of this research, determine the opinions of the teachers about Education applications after coronavirus; predictions, recommended alternatives, reasons for change and measures to be taken. Qualitative research method was used in this research. The study group of the research consists of 20 teachers who participated in various education steps and different branches in Düzce, pre-coronavirus face-to-face education and distance education process in the coronavirus process. Teachers are of the opinion that the change process that starts with the coronavirus process will continue and remain permanent after the coronavirus. Teachers who think that the change in education practices will predominantly be towards distance education indicate that even if they return to face-to-face education, there will be a change according to the social distance rules. In addition to the active use of educational technologies and distance education opportunities, teachers argue that the positive aspects of face to face education should create new educational practices integrated into the system. Teachers recommend that the change be purposeful, systematic and functional in accordance with the circumstances. First of all, the features of the courses; It can be theoretical, practical, experimental. Teachers who emphasize the development of appropriate educational practices according to the lessons aimed at gaining skills are of the opinion that pedagogical and technologically supported subject area practices will be efficient. Teachers recommend two important alternatives in post-coronavirus education practices. The first one is pedagogical distance education applications that are supported simultaneously / synchronously with instructional technologies. The other one is face-to-face education that takes place in physical environments supported by instructional technologies and prepared in accordance with social distance rules.Keywords
After coronavirus Education Application Regarding Teacher Forecasting and Alternative Applications

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri