Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mobil Reklam Kabulünde Etkili Olan Etmenlerin Tüketici Tutumu Üzerine Etkisi (Sütçü İmam Üniversitesi Örneği)
(The Effect Of The Efficient In The Acceptance Of Mobile Advertisement On The Consumer Attitude (Sample Of The Sütçü Imam University) )

Author : İsa GEREKLİ  & İbrahim BOZKURT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 812-824
164    63


Summary

Teknolojik gelişmeler önüne geçilemez bir hızla evrilmektedir. Yaşadığımız dönemde bu hız baş döndürücü bir hal alarak gerçekleşmekte, kuşkusuz bunda rekabettin çok dinamik olmasının etkisi bulunmaktadır. Dünya artık daha dijital ve daha mobil bir duruma gelmiştir. Bu durumun en yaygın kullanım araçlarından biri olan cep telefonlarının hayatımızdaki yeri her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Daha akıllı hale gelen mobil telefonlar yalnızca bir iletişim aracı olmaktan ziyade içinde yaşadığımız gerçek ve sanal dünyaya erişimimizi sağlayan önemli bir aygıt olmuştur. İşletmeler insanların hayatların da  bu kadar önemli bir yer tutan ve her an yanında taşıdıkları bu sanal dünya da kendilerini konumlandırma fırsatını kaçırmamışlardır. Bu açıdan bakıldığında insanların mobil reklamlara karşı sergiledikleri davranış büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada öncelikle mobil pazarlama ve mobil reklam kavramsal olarak incelenmiş ve konu ile ilgili yazında yer alan çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca, tüketicilerin mobil reklamları kabulünü etkileyen etmenler ile tutum arasındaki ilişki ve etkileşim incelenmiştir. Bu amaçla oluşturulan anket formu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik ve idari personellerine uygulanarak elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; mobil reklamların kabulünü etkileyen bazı etmenler ve tutum açısından katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumuna göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilirken, gelir düzeyine göre herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca mobil reklam kabulünü etkileyen etmenlerden olan güven, fayda ve kontrol algısı ile tutum arasında anlamlı bir ilişki ve etkinin olduğu tespit edilirken, özveri algısı ile tutum arasında herhangi bir ilişki ve etki bulunamamıştır.Keywords
Mobil reklamcılık, Tutum, İstatistiksel analiz ve uygulamalar

Abstract

Technological developments are evolving at an unavoidable pace. In the period we live, this speed takes place in a dizzying state, and undoubtedly, the very dynamic of competition has an effect on this. The world is now more digital and more mobile. The place of mobile phones, which is one of the most common usage tools of this situation, becomes more and more evident day by day. Smarter mobile phones are not only a means of communication, but rather an important device that enables us to access the real and virtual world we live in. Businesses have not missed the opportunity to position themselves in this virtual world, where people have such an important place in their lives and carry with them at any time. From this point of view, people's behavior towards mobile advertisements is very important.

In this study, mobile marketing and mobile advertising are examined conceptually and the studies in the related literature are included. In addition, the relationship and interaction between the factors affecting the acceptance of mobile advertisements of consumers and attitude were examined. The questionnaire form created for this purpose was applied to the academic and administrative staff of Kahramanmaraş Sütçü İmam University and the data obtained were analyzed with the SPSS package program. As a result of the analysis; In terms of some factors and attitudes that affect the acceptance of mobile advertisements, there were significant differences between the groups according to the participants' gender, age, marital status and educational status, and no difference was found according to the income level. In addition, while it was determined that there was a significant relationship and effect between the perception of trust, benefit and control and attitude, which are the factors affecting the acceptance of mobile advertising, there was no relationship and effect between the perception of self-sacrifice and attitude.Keywords
Mobile advertising, Attitude,Statistical analysis and applications

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri