Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yardımcı Ders Kitabı Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Primary Teachers’ Opinions Towards The Use Of Supplementary Textbook )

Author : Muamber YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 804-811
265    137


Summary

Ders kitapları öğrencilerin neleri öğrenmesi gerektiğini, öğretmenlerin ise neleri öğretmesi gerektiğini önemli ölçüde etkileyen kaynaklardır. Ders kitaplarının nitelikli olması eğitim ve öğretimin kalitesini artırır. Ders kitaplarının açık, anlaşılır, gerçeğe uygun, sürükleyici ve bütüncül özelliklere sahip olması gerekir. Ülkemizde ders kitapları öğrencilere ücretsiz verilmektedir. Mevcut durumda çoğu öğretmen velilerden yardımcı ders kitapları almasını istemektedir. Hatta bazı öğretmenler tüm konuları yardımcı ders kitaplarından öğretmektedir. Çoğu veli bu durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirmektedirler. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin, yardımcı ders kitabı kullanımına ilişkin görüşleri değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Bartın ili Merkez ilçesinde bulunan 60 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların seçiminde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi, zaman ve maliyet açısından sıkıntılı olan durumlarda araştırmaya hız ve pratiklik kazandırması açısından elverişlidir. Bu örnekleme yönteminde araştırmacıya yakın olan ve kolay ulaşılabilen kişiler seçilmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmenlere yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.  Verilerin analizinde istatiksel işlemlerden yüzde değeri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin çoğunluğu yardımcı ders kitabı kullandıklarını, yardımcı ders kitaplarının içerik olarak ücretsiz ders kitaplarından daha zengin olduklarını, yardımcı ders kitaplarını öğrencileri sınava hazırlama konusunda daha nitelikli bulduklarını, yardımcı ders kullanımını gerekli bulduklarını, yardımcı ders kitaplarını tasarım açısından ücretsiz ders kitaplarından daha nitelikli bulduklarını ifade etmişlerdir.Keywords
Yardımcı Ders Kitabı, Ders Kitabı, Sınıf Öğretmenleri

Abstract

Textbooks are significantly resources affect what students should learn and what teachers should teach. The quality of the textbooks increases the quality of education and training. Textbooks must have clear, understandable, realistic, immersive and holistic features. In our country, textbooks are given to students free of charge. In the present case most teachers require parents to purchase supplementary textbooks. Even some teachers teach all topics froAm supplementary textbooks. Most parents express their disturb from this situation. This research was conducted to evaluate the opinions of classroom teachers regarding the use of supplementary course books. The study group of the research consists of 60 primary teachers in the central province of Bartın province 2018-2019 academic year. In the resarch easy accessible sampling method was used in choosing the participants. The easily accessible sampling method is convenient in terms of giving speed and practicality to the research in times of time and cost problems. In this sampling method is selected people close to the researcher and easily accessible. In this study descriptive model has been used from qualitative research methods. semi-structured interview was prepared as data collection tool for teachers. In the analysis of the data, the percentage value of the statistical procedures was used. As a result of the research; majority of the teachers expressed that they use supplementary textbooks, the supplementary textbooks are richer in content than the textbooks of the free ones, they find the supplementary textbooks more qualified to prepare students for examinations and supplementary coursebooks are more qualified than free textbooks for design purposes.Keywords
Supplementary Textbook, Free Textbook, Primary Teachers

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri