Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'de Kapatılmış Küçük İlçe Ceza İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Small County Closed Prisons In Turkey )

Author : Hicran Hanım HALAÇ  & Saadet TURAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 749-763
176    69


Summary

Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü’nün 2006 yılından itibaren başladığı çalışmalar ile Adalet Bakanlığı’nın 2010 yılı faaliyet raporlarında da belirttiği üzere; uluslararası normlara uymadığı, fiziksel şartları ve kapasiteleri kısıtlı olduğu için eğitim ve iyileştirmenin uygun şekilde yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumlarının kapatılması gerektiğine karar verilmiştir. Fakat henüz yapısal ömürlerini tamamlamamış ve bakımsız olsa da sağlam bir durumda olan bu binaların kullanılmaması; ekonomik olarak fayda sağlanabilecekken, çürümeye ve yıkılmaya mahkûm edilmiş birçok binanın varlığına neden olmuştur. Ayrıca bu binalar, atıl ve bakımsız bir durumda oldukları için hem çeşitli yaralanmalara neden olmaları mümkündür hem de istenmeyen kullanıcılar tarafından işgal edilmeleri nedeniyle tehlike yaratmaktadırlar. Kapatılıp boşaltıldıktan sonra tekrar işlev verilmeyip kaybedilmeye, atıl hale dönüşmeye mahkum bırakılan cezaevlerinin sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu da yapılan çalışma ve girişimlerin yetersiz kaldığını göstermektedir. Çalışmanın amacı, ekonomik ömürlerini tamamlamamış, sağlam halde olan fakat kapatılmış ve atıl hale dönüşmesine sebep olunmuş veya henüz atıl hale dönüşmeden değerlendirilme şansı olan cezaevi yapılarına, gelecekte yeniden işlevlendirilmeleri için dikkat çekip farkındalık yaratmaktır. Bu çalışma, Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı faaliyet raporları, internet üzerinden haberlerine ulaşılabilen cezaevlerinin bilgileri ve literatür taramalarından elde edilen veriler ışığında yapılmıştır. Adalet Bakanlığı’nın 2006-2018 yılları arası yıllık yayımlanan faaliyet raporlarında, o yılda kapatılmış cezaevlerinin sayısı, ismi, tipolojisi, türü, bulunduğu yer bilgileri yer almaktadır. Faaliyet raporlarından yararlanılarak oluşturulan tabloda, kapatılan cezaevlerinin toplam sayısı, hangi tipteki cezaevlerinin hangi yılda kapatıldığı, ayrıca hangi ilde ve coğrafi bölgede oldukları belirlenmiştir. Elde edilen tüm veriler ışığında analizler yapılarak istatistiksel çıkarımlar yapılmıştır. Ayrıca kapatılmış olan cezaevlerinin mevcut durumları da haberlerden elde edilen veriler ışığında değerlendirilmiştir.Keywords
Cezaevi, Hapishane, Yeniden işlevlendirme, Bina ömrü, Sürdürülebilirlik

Abstract

As stated in the 2010 activity reports of the Ministry of Justice and the works started by the Directorate of Criminal and Detention Houses since 2006; It has been decided that small county prisons should be closed because education and improvement cannot be done properly forwhy they do not comply with international norms and their physical conditions and capacities are limited. However, the fact that the buildings that have not yet completed their structural lives and are intact, despite being neglected, caused the existence of many buildings that were allowed to decay and demolish despite being economically beneficial. In addition, these buildings can cause various injuries as they are in an idle and neglected state and they pose a danger because they are occupied by unwanted users. It is seen that the number of prisons, which were ruined or turned into idle due to not being re-functioned after being closed and emptied, is quite high. This shows that the studies and attempts made are insufficient. There are prison structures that have been closed and caused to become idle, or that can be evaluated before they become idle. The aim of the study is to draw attention and raise awareness for the future re-functioning of these prison structures, which have not completed their economic life and are intact. This study was carried out in the light of the activity reports published by the Ministry of Justice, the information of the prisons, whose news can be found on the internet, and the data obtained from the literature reviews. The annual reports of the Ministry of Justice published between 2006-2018 include the number, name, typology, type and location of the prisons closed annually. The annual reports of the Ministry of Justice published between 2006-2018 include the number, name, typology, type and location of prisons closed in that year. In the table created using the annual reports, the total number of prisons closed, which type of prisons were closed in which year, and in which province and geographical region were determined. As a result of the analysis of all data obtained, statistical inferences are made. In addition, the current status of the closed prisons was evaluated in the light of the data obtained from the news.Keywords
Prison, Re-functioning, Building life, Sustainability

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri