Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğrenme Yöneliminin, Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Alan Araştırması
(A Field Research Intended For The Effect Of Learning Orientation On Innovative Work Behavior )

Author : Mehmet POLAT    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 1
Page : 28-40
253    155


Summary

Bu çalışmada; öğrenme yönelimi davranışlarının, yenilikçi iş davranışları üzerinde etkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, değişkenler arasında korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Gaziantep ilinde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan toplam 388 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre; öğrenme yönelimi davranışları ile yenilikçi iş davranışları arasında orta düzeyde (r=,321, p<0,00 ile r=,533, p<0,00 aralığında) pozitif yönlü bir ilişki söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenme yönelimi davranışlarının, yenilikçi iş davranışları üzerinde pozitif yönde bir etkisi [(ß=0,396), ( p<0.01)] olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak öğrenme yönelimi davranışlarının çalışanlar arasında artış göstermesi, yenilikçi iş davranışları sergilemeye yönelik düşünceleri de olumlu yönde etkileyeceğini söylemek mümkün olacaktır. Bu nedenle de öğrenme yönelimi davranışlarını işletmeler içinde yaygınlaştırmak için yapılacak olan uygulamaların firmalar açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkarmasının, doğal bir sonuç olabileceğini ifade etmek gerekir.Keywords
Öğrenme Yönelimi, Yenilikçi İş Davranışı

Abstract

In this study; it has been tried to determine whether learning orientation behaviors have an effect on innovative work behaviors. For this purpose, correlation and regression analysis were performed between variables. The sample group of the survey comprises 388 employees working in the banking sector in the province of Gaziantep. According to findings obtained after the research; it has been found that there is a positive correlation between learning orientation behaviors and innovative work behaviors at moderate levels (r =, 321, p <0,00 and r =, 533, p <0.00). It has also been achieved that learning orientation behaviors are an positive effect [(ß=0,396), ( p<0.01)] on inovative work behavior. In general, an increase in learning orientation behaviors can also affect positively the way to show innovative business behaviors. For this reason, it is necessary to state that it would be a natural consequence that the applications to be made in order to spread the learning orientation behaviors within the enterprises reveal positive results for the companiesKeywords
Learning Direction, Innovative Work Behavior

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri