Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İtfaiye Personelinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Firefighters' Physical Activity Levels )

Author : Mehmet SATICI  ; Uğur ABAKAY & Zekeriya EFİLOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 581-586
    


Summary

Bu çalışma, itfaiye personelinin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca sigara kullanımı ile fiziksel aktivite düzeyleri arasında farklılıklar olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada örneklem grubu olarak gönüllülük esasına göre Gaziantep ilinde görev yapan 163 itfaiye personeli seçilmiştir. Çalışmada veri toplamak amacıyla Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA - International Physical Activity Questionnaire) kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılarak, yüzde, frekans, ortalama değerler hesaplandı, gruplar arası karşılaştırmalar için İndependent sample t testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. Sonuç olarak, itfaiye personelinin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğunun fiziksel aktivite düzeylerinin yetersizliği orta çıkmakla beraber, sigara içenlerin tamamının yetersiz fiziksel aktiviteye sahip oldukları görülmüştür. Sigara kullanımı açısından fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırmasında, sigara kullanmayanların toplam fiziksel aktivite, şiddetli fiziksel aktivite, orta şiddetli fiziksel aktivite ve yürüme sürelerinin sigara kullananlardan daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Fiziksel Aktivite, Sigara Kullanımı, İtfaiye Personeli

Abstract

This study was carried out to determine the physical activity levels of firefighters. In addition, it has been tried to reveal whether there are differences between smoking and physical activity levels. In the study, 163 firefighters working in Gaziantep province were selected as the sample group on a voluntary basis. The International Physical Activity Questionnaire (UFAA) was used to collect data in the study. In the analysis of the data, using the SPSS 22.0 program, percentage, frequency, average values were calculated, and Independent sample t test was used for comparisons between groups. Significance level was taken as p <0.05. As a result, in the study we conducted to determine the physical activity levels of firefighters, it was observed that the majority of the participants had insufficient physical activity, although the physical activity levels were insufficient. In the comparison of physical activity levels in terms of smoking, it was concluded that non-smokers were more positive than total smokers, severe physical activity, moderate physical activity and walking times.Keywords
Physical Activity, Smoking, Firefighters.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri