Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Dindarlık Düzeylerinin Ve Dini Gruplara Yönelimlerinin İncelenmesi
(Analyzing Of The Religionism Levels And Tendency Towards Religious Group Of Physical Education Teacher Candidates )

Author : Akif DURSUN  & Fikret ALINCAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 778-787
164    65


Summary

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının dindarlık düzeylerinin ve dini gruplara yönelimlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırmada çalışma grubu olarak 200 beden eğitimi öğretmen adayları gönüllülük esasına dayalı olarak, rastgele yöntemle çalışmamıza dahil olmuştur. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Onay (2001) tarafından geliştirilen Dindarlık Ölçme Araçları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. İstatistiki yöntem olarak yüzde frekans değerleri, betimsel istatistik, independent samples t testi ve One Way Anova analizleri kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, araştırma grubunun yaş değişkenleri dikkate alındığında; daha düşük yaşlarda dindarlık düzeylerinin, dini gruplara yönelimlerinin ve diyanet işleri başkanlığına yönelimlerinin daha yüksek olduğu ortaya konulmaktadır. Sınıf değişkeni açısından birinci sınıf, öğretmen adaylarının dindarlık düzeyleri daha yüksek bulunurken, dini gruplara yönelimin üçüncü ve dördüncü sınıf, öğretmen adaylarında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında her ne kadar anlamlı farklılık bulunmasa da dindarlık düzeylerinde, dini gruplara yönelmelerinde ve diyanet işleri başkanlığına yönelimlerinde kadın öğretmen adaylarının daha yüksek puanlara sahip olduğu görülmektedir. Mezun olduğu lise türüne bakıldığında; dindarlık düzeyi açısından imam hatip lisesi ve meslek lisesi mezunlarının daha yüksek puanlara sahip olduğu, diyanet işleri başkanlığına yöneliminde meslek lisesi mezunlarının açık bir şekilde daha belirgin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca dini gruplara yönelimin istatistiksel anlamlılık olmasa da spor lisesi ve meslek lisesi mezunlarının daha yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Her alt boyut için genel lise mezunlarının daha düşük puana sahip olduğu ise diğer gözlemimizdir. Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmeni adaylarının dindarlık düzeylerinin ve dini gruplara yöneliminin bazı alt değişkenlere göre farklılık gösterdiği söylenebilir.Keywords
Öğretmen adayı, Beden Eğitimi, Dini Yönelim, Dini Gruplar.

Abstract

The aim of this research is to analyze and evaluate the religiousness levels and tendency towards religious groups of physical education teacher candidates. As a working group in this research; 200 physical education teacher candidates were included on a volunteer basis to our research with random method. In obtaining research data, Religiosity Measurement Tools Scale developed by Onay (2001) was used. In the analysis of the research data, statistical analyzes were made by using the SPSS 22.0 program. As a statistical methods, percentage frequency values, descriptive statistics, the indendendent samples t-test and One Way Anova analyses were used. Examining the results and considering the age variables of the research group, it is revealed that the religiousness level, tendency towards religious groups and Department of Religious Affairs are higher at lower ages. In terms of class variable, it is determined that tendency towards religious groups are higher at the third and fourth grade teacher candidates while levels of religiosness are higher at the first grade teacher candidates. Considering the gender variable, although there is no meaningful difference, it is appeared that female teacher candidates have higher scores in their religiousness levels, tendency towards religious groups and Department of Religious Affair. Considering that the type of high school they graduated; Islamic Divinity Students High Schools and Vocational High Schools graduates have high scores in terms of religiousness level and on the other hand it is observed that vocational high school graduates are clearly more explicit in their tendency towards Department of Religious Affairs. Moreover, even if tendency towards religious groups was not statistically significant, it was seen that sports high school and vocational high school graduates have higher scores. For each sub-dimension, general high school graduates have lower scores is our other observation. In conclusion, it can be said that the level of religiousness and tendency towards religious groups of physical education teacher candidates differ according to some sub-variables.Keywords
Teacher Candidate, Pyhsical Education, Religious Orientation, Religious Groups.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri