Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 Haftalık Serbest Stil Yüzme Eğitiminde Beceri Öğreniminin Kaygı Düzeyi Üzerine Etkisi
(The Effect Of Skill Learning İn 4 Weeks Free Style Swimming On Anxiety Level )

Author : Hüseyin Ozan SÖNMEZ  ; Enes BECER; Özgür GÜLEN & Enes MADAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 217-222
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Yalova ilinde özel bir yüzme spor kulübünden 100 katılımcı (n=100; yaş=18,45±0,63 yıl)  4 haftalık serbest stil yüzme eğitiminde beceri öğreniminin kaygı düzeyi üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmamızda, ön-son test olarak, Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türk kültürüne uyarlanan, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri seçilip uygulanmıştır. Öğrencilere yüzme eğitimleri öncesinde ön test ve eğitimler sonucunda son test anketleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların yaşlarına ilişkin özelliklerin dağılımına bakıldığında  %64’ünün 18 yaşında, %30’u 19 yaşında, %6’sının ise 20 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Verilerin normallik dağılımına bakılıp normal dağıldığı görülmüştür. Ön test ve son test karşılaştırmalarında kullanmak üzere Paired Sample T testi kullanılmıştır. Sonuç olarak 4 haftalık serbest stil yüzme eğitimi öncesi ve sonrasında, kaygı düzeyleri karşılaştırıldığında ön-son test değerleri arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bu sonuç kaygı seviyesinin, sportif bir becerinin öğrenim sürecinden etkilendiğini göstermektedir.Keywords
Durumluk Kaygı, Sürekli Kaygı, Yüzme

Abstract

The aim of this study is to find 100 participant  (n=100; age=18.45±0.63 years) from a private swimming sports club in Yalova during the 4-week freestyle swimming training on skill learning. In our study, State-Trait Anxiety Inventory which was adapted to Turkish culture by Öner and Le Compte (1983) was selected and applied as pre-posttest. The pre-test and post-test questionnaires were applied to the students before swimming training. SPSS 23.0 software was used for data analysis. Considering the distribution of characteristics related to the ages of the participants, it was determined that 64% were 18 years old, 30% were 19 years old and 6% were 20 years old. The distribution of normality of the data was examined and distributed normally. Paired Sample T test was used to compare pre-test and post-test. As a result, when the anxiety levels were compared before and after 4 weeks of freestyle swimming training, it was found that there was a significant difference between pre-posttest values ​​(p <0.05). This result shows that the level of anxiety is affected by the learning process of a sporting skill.Keywords
State Anxiety, Continuous Anxiety, Swimming

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri