Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bünyesinde Çalışanların Kişilik Özellikleri ve Saldırganlık Tutumlarının İncelenmesi
(Investigation Of Personal Traits And Aggressiveness Attitudes Of The Employees Working In Provincial Directorate Of Youth And Sports )

Author : Metin KARAYOL  & Sultan YAVUZ EROĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 190-196
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışanların kişisel özellikleri ve saldırganlık tutumlarının incelenmesidir. Çalışmanın evrenini Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da gençlik ve spor il müdürlüğü çalışanları oluştururken, Örneklem grubunu ise Erzurum (20), Muş (30), Van (20), Batman (16), Elazığ (21), Bitlis (12) ve Bingöl (19) illerinde gönüllülük esasına göre katılan toplamda 137 gençlik ve spor il müdürlüğü çalışanı oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırmacı tarafından oluşturulmuş kişisel bilgi formu, ABD‟li John, Donahue ve Kentle tarafından 1991 yılında geliştirilen, Alkan (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘’Beş Faktör Kişilik Ölçeği’’ve Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen ‘’Saldırganlık Ölçeği’ yöneltilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan normallik testinde verilerin normal dağıldığı görülmüş ve bu bağlamda iki gurubun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını incelemek için T-testi, ikiden fazla bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler ortalamaları arasındaki farkın tespiti için ANOVA testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında gruplar arasındaki farkı belirlemek için tamamlayıcı post-hoc analizi olan Scheffe testi kullanılmıştır.Ayrıca araştırmada sürekli değişkenler arasındaki ilişki ve etkiyi incelemek amacıyla pearson korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre kişilik özellikleri ve saldırganlık tutumu alt boyutları ile şehir, medeni hal, öğrenim durumu, aylık gelir ve kurumdaki pozisyon değişkenleri arasında anlamlı bir fark görülmemişken (P>0,05), kişilik özellikleri alt boyutlarından olan duygusal dengesizlik alt boyutunun cinsiyet değişkeni ile, sorumluluk alt boyutunun yaş değişkeni ile dışa dönüklük alt boyutu ile geçimlilik ve sorumluluk alt boyutunun çalışma süresi değişkeni ile arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (P<0,05). Ayrıca korelasyon testi incelendiğinde kişilik özellikleri alt boyutlarından dışa dönüklük ile saldırganlık arasında anlamlı, negatif ve düşük düzeyde bir ilişki saptanmıştır (P<0,05). Regresyon testine bakıldığında ise kişilik özellikleri alt boyutlarından duygusal dengesizlik, dışa dönüklük ve sorumluluk saldırganlığı etkilerken (P<0,05), geçimlilik ve deneyime açıklık alt boyutları saldırganlığı etkilemediği görülmüştür (P>0,05).Keywords
Gençlik ve Spor, Spor Yönetimi, Kişilik Özellikleri, Saldırganlık, Tutum.

Abstract

The aim of this study is to investigate the personal traits and aggressiveness of the employees who are working in Provincial Directorate of Youth and Sports. While population of the study consists of employees in Eastern Anatolia and Southeastern Anatolia , the sample group of the study consists of 137 staff in total who is volunteer to participate from Erzurum (20), Muş (30), Van (20), Batman (16), Elazığ (21), Bitlis (12) and Bingöl (19). The participants have been given to personal information form created by the researcher, “Five Factor Personality Scale" transcribed to Turkish by Alkan (2007) and developed by John, Donahue and Kentle from America in 1991 and “Aggressiveness Scale" by Tuzgöl (1998). SPSS 22.0 package program has been used for the analysis of the data obtained from the study. In normality test conducted, it has been seen that the data has been dispersed normally and in this context T test has been used to test whether the difference between the averages of two groups is significant or not and ANOVA test has been used to determine the difference between the averages of independent variables more than two and dependent variables is significant or not. Scheffe test which is the analysis of completive post-hoc to identify the difference between the groups after Anova test. Also, pearson correlation and regression analysis have been used to investigate the effect and relation between continuous variables in the research. According to the test results, while it has not been seen that there is a significant difference between the city and personal traits and aggressiveness attitude sub dimension, marital state and educational background, monthly income, position at the institution variable (P>0,05), it has been seen that there is a significant difference between the gender variable and neuroticism which is a sub dimension of personal traits, responsibility sub dimension and the age variable and extroversion sub dimension compatibleness and responsibility sub dimension and working hours (P<0,05). Also when correlation test has been examined, it has been identified that there is a significant, negative and low degree relation between extroversion which is one of the personality traits sub dimensions and aggressiveness (P<0,05). When regression test has been examined, it has been seen that while neuroticism which is one of the personal traits sub dimensions, extroversion and responsibility effect aggressiveness (P<0,05), compatibleness and openness to experience sub dimensions do not effect aggressiveness (P>0,05).Keywords
Youth and Sports, Sports Management, Personal Traits, Aggressiveness, Attitude.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri