Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarık Buğra’nın Osmancık Romanında İşlenen Birlik Anlayışı
(Understanding Of Unity In The Novel “Osmancik” By Tarık Bugra )

Author : Yasemin KIZILDAĞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 25-32
    


Summary

Tarihi roman, konusunu ve kahramanlarını, mekanını, zamanını tarihten alan, gerçek ile kurgunun birlikteliğinden doğan bir roman türü olmasının yanı sıra tarihi gerçekliği kurmaca bir dünya ile okuyucuya sunarak, tarihçinin bilime sunduğu malzemeden yararlanarak geçmişi, bugünü ve hatta yarını etki ve kontrol altına almaya çalışan bir türdür. Romanın kurgusal dünyasında okuyucuya sunulan düşünce ve etkide milli bir tarih şuuru yaratmak için yalnızca tarihi vesikalardan yararlanmak yeterli değildir; yazar, romanın kurgusu ile tarihi canlandırmalıdır. Romanla tarihi canlandırması için romancının tarihi coğrafyayı, devrin sosyal ve kültürel yapısını, toplumun sanat anlayışı ile topluma hakim olan inanç sistemini tanıması ve bu unsurlar üzerinde yoğunlaşması gerekir. Tarık Buğra’nın 1982 yılında kaleme aldığı “Osmancık” adlı romanında, Anadolu’daki dağınık Türk boylarının Kayı boyu etrafında toplanması ve aynı gayeler etrafında birleşmesini sağlayan gücün yalnızca Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin gayretleriyle şekillenmediği, bu gücün oluşmasında bir birlik anlayışının da etkili olduğu görülür. Osmancık romanında işlenen birlik anlayışı, romanda belirgin bir şekilde olmamakla birlikte sürekli yinelenen bir vurgu ile karşımıza çıkar; romanın kurgu dünyasında okuyucuya kazandırılmak istenen bir şuur ve etki ile kendisine yer bulur. Birlik anlayışının oluşmasında din ve inanç birliği, saygı, sevgi, bağlılık, adalet, disiplin, bütünleşme/birlik olma isteği ve sabır gibi unsurlar etkili olur. Bu çalışmada, Türk boylarının Kayı boyunun etrafında toplanmasının nasıl işlendiği veya nasıl gösterildiği üzerinde dururken Tarık Buğra’nın bu konu hakkındaki dikkatleri üzerinde duracağız.Keywords
Anahtar Kelimeler: Tarihi Roman, Osmanlı Devleti, Kayı Boyu, Tarık Buğra, Osmancık, Birlik Anlayışı.

Abstract

Historical novel is a genre that takes its subject, heroes, place and time from history. It is the fusion of reality and fiction, and presents the historical reality to the reader with a fictional world, and tries to influence and control the past, present and even future by using the material presented by the historian to science. In the fictional world of the novel, it is not enough to use only the historical documents to create a national historical consciousness to influence to the reader; the author should revive history with the fiction of the novel. In order for the novel to revive history, the novelist must show the historical geography, the social and cultural structure of the era, the art understanding of the society and the belief system that dominates the society and concentrate on these elements. In the novel titled “Osmancık” written by Tarik Bugra in 1982, is seen that the unity was created not only by the efforts of Ertugrul Gazi and Osman Gazi.The scattered Turkish tribes in Anatolia were gathered around the Kayi tribe and united around the same goals. The understanding of unity in the novel Osmancık appears with a recurring emphasis, although not distinctly in the novel; The novel finds its place in the fiction world with a consciousness and influence that is desired to be gained to the reader. The mixture of religion, belief, respect, love, devotion, justice, discipline, desire to become unity and patience are effective in the formation of unity. In this study, we will focus on how the gathering of Turkish tribes around Kayi tribe is processed or shown, while Tarik Bugra's attention on this issue will be emphasized.Keywords
Key words: Historical Novel, Ottoman Empire, Kayi tribe, Tarik Bugra, Osmanck, Understanding of Unity.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri