Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL METİNLERİ TEKRARLI OKUMANIN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
(The Effect Of Repeated Reading Of Digital Texts On The Fluency Reading And Comprehension Skills of Primary 4th Grade Students )

Author : Bahadır SOYDAŞ   & İhsan Seyit ERTEM  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 26
Page : 1987-2005
228    112


Summary

Bu çalışmanın amacı, dijital metinleri tekrarlı okumanın dördüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma (hız, doğruluk, prozodi) ve anlama becerileri üzerine etkisini belirlemektir. Çalışma 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminde Kırşehir iline bağlı bir devlet okulunda, dördüncü sınıfa giden 21 öğrenci ile yürütülmüştür. Sekiz hafta süren uygulamada, öğrencilerle her hafta farklı bir dijital metinle tekrarlı okuma çalışması ve anlama etkinlikleri yapılmıştır. Çalışmada yarı deneysel desenlerden tek gruplu ön test-son test deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Yanlış Analizi Envanteri”, “Prozodik Okuma Ölçeği” ve “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin okuma hızları artmış, okuma hataları azalmış ve prozodik okumaları gelişmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinde ilerleme olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında öğrencilerin akıcı okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesinde tekrarlı okumanın etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. Bununla birlikte eğer eğitimciler dijital metinleri doğru ve planlı bir şekilde kullanabilirse, öğrencilerin akıcı okuma ve anlama becerilerini geliştirme çalışmalarında etkili bir araç olarak kullanabilir.Keywords
Tekrarlı okuma, dijital metinler, akıcı okuma, anlama

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of repeated reading of digital text of the fourth grade students' fluency (speed, accuracy, prosody) and comprehension skills. The study was carried out in the first semester of 2018-2019 Academic Year with 21 students from fourth grade in a public school in Kırşehir. In the eight-week practice, repeated reading and comprehension activities were conducted with the students each week with a different digital text. In this study, a single group which is one of the quasi-experimental designs pre test-post test model was used. In the study, as data collection tools, it were used “Miscue Analysis Inventory”, “Prozodic Reading Scale” and “Reading Comprehension Test”. According to the results of the study, the reading speed has increased, the reading errors have decreased and prozodic readings have improved of the students. At the same time, it was also seen a progress in the reading comprehension skills. In the light of the results obtained from the study, it is seen that repeated reading is an effective method for students to improve their fluent reading and comprehension skills. In addition, if educators can use digital texts correctly and in a planned manner, they can use them as an effective tool in developing students' fluency and comprehension skills.Keywords
Repeated reading, digital texts, reading fluency, comprehension

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri