Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZMİN EKONOMİK ÇEVRESEL VE SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN YEREL HALK TARAFINDAN ALGILANMASI: HATAY İLİ ÖRNEĞİ
(THE PERCEPTION OF ECONOMIC ENVIRONMENTAL AND SOCIO-CULTURAL EFFECTS OF TOURISM BY LOCAL PEOPLE: THE CASE OF HATAY PROVINCE )

Author : Kadriye Alev AKMEŞE   & Halil SUNAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 26
Page : 1892-1900
205    81


Summary

Araştırmanın amacı, Hatay’da turizmin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkileri konusunda yerel halkın algılarının belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket, yüzyüze ve çevrimiçi ortamda Eylül 2018- Kasım 2019 tarihleri arasında yerel halka uygulanmıştır. Elde edilen 405 anket analize dâhil edilmiş ve SPSS 25.0 programı yardımı ile analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde frekans dağılımları, geçerlilik ve güvenilirlik analizi, t-testi, Anova testi, Tukey testleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre turizmin ekonomik etkileri katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve gelir düzeylerine göre değişmektedir. Turizmin çevresel etkileri ise katılımcıların cinsiyet ve yaş durumlarına göre algıları anlamlı bir farklılık gösterirken medeni durum, eğitim durumu ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Turizmin sosyo-kültürel etkileri ise katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre algıları anlamlı bir farklılık gösterirken medeni durum ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Keywords
Turizmin Etkileri, Turizm Algısı, Yerel Halk, Hatay

Abstract

The aim of the study is to determine the perceptions of local people about the economic, environmental and socio-cultural effects of tourism in Hatay. The questionnaire, which was prepared for the purpose of the research, was applied to local people face to face and online between September 2018 and November 2019. 405 questionnaires obtained from the study were analyzed by SPSS 25.0 program. Frequency distributions, validity and reliability analysis, t-test, Anova test, Tukey tests were applied. According to the research findings, the economic effects of tourism vary according to the gender, marital status, age, education level and income levels of the participants. Environmental impacts of tourism, participants' perceptions of gender and age differ significantly; however, there is no significant difference in terms of marital status, education level and income levels. The socio-cultural effects of tourism, on the other hand, show a significant difference in the perceptions of the participants according to their gender, age and educational status; however, there is no significant difference according to marital status and income levels.Keywords
Effects of Tourism, Local People, Tourism Perception, Hatay

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri