Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ
(THE IMPACT OF ETHNOCENTRİC TENDENCİES OF CONSUMERS ON CUSTOMER LOYALTY )

Author : Aziz BÜKEY   & Mert AKTAŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 26
Page : 1929-1935
226    105


Summary

Bu araştırmanın amacı tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatine etkisinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini Bingöl ilinde faaliyet yürüten kafeler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 225 kafe müşterisi ile anket formları aracılığı ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Amos istatistik programında yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen sonuca göre tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatine olumlu yönde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatinin %34’ünü açıkladığı bulgulanmıştır. Ayrıca kafe müşterilerinin yaş aralıkları değerlendirildiğinde en fazla katılımcının 18-24 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla kafe kültürüne daha çok üniversite düzeyi genç kuşağın yakın olduğu gözlemlenmiştir.Keywords
Etnosentrizm, Müşteri sadakati, Kafe

Abstract

The aim of this study is to evaluate the effect of customer ethnocentrism on customer loyalty. The population of the study consists of cafes in Bingol province. Data were collected through survey forms with 225 cafe customers. Obtained data were tested by using structural equation modeling in Amos statistical program. According to the results, it is concluded that customer ethnocentrism has a positive effect on customer loyalty. Customer ethnocentrism was found to account for 34% of customer loyalty. In addition, when the age ranges of cafe customers were evaluated, it was found that the highest number of participants was 18-24 age range. Therefore, it is observed that the university level is closer to the cafe culture than the younger generation.Keywords
Ethnocentrism, Customer loyalty, Cafe

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri