Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLILIK İKLİMİNİN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ÇIKTILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH TO DETERMINE THE EFFECT OF DIVERSITY CLIMATE ON INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES )

Author : Esra KIZILOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 25
Page : 1749-1758
    


Summary

Bu araştırmanın amacı işgörenlerin farklılık iklimi algılarının bireysel ve örgütsel çıktılar üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma Konya Organize Sanayi Bölgesinde plastik ambalaj sektöründe üretim yapan bir işletmenin çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerini toplamak için yüz yüze anket uygulaması tercih edilmiştir.Elde edilen verilerin analizi için SPSS programından faydalanılmıştır.Ölçeklerin  güvenilirlikleri  Cronbach  Alfa,  geçerlilikleri  ise açıklayıcı  faktör  analizi ile  test edilmiştir. Analizlerde pearson korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda işgörenlerin algıladığı farklılık ikliminin iş tatminine, örgütsel özdeşlemeye, örgütsel destek algısına ve işgören performansına pozitif yönde etki ettiği belirlenmiştir.Keywords
Farklılık İklim Algısı, İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Destek Algısı, İşgören Performansı

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of employees' perception of diversity climate on individual and organizational outcomes. The research has been carried out on the employees of acompany  which makes production in plastic packaging sector in Konya Organized Industrial Zone. A face-to-face questionnaire was used to collect the research data. SPSS program was used for the analysis of the obtained data.The reliability of the scales was tested with Cronbach's alpha, and their validity was tested with explanatory factor analysis. Pearson correlation and linear regression analyzes were used in the analyzes. As a result of the analyzes, it has been determined that the diversity climate perceived by employees had a positive affect job satisfaction, organizational identification, organizational support perception and employee performance.Keywords
Diversity Climate Perception, Job Satisfaction, Organizational İdentification, Organizational Support Perception, Employee Performance

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri