Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSANSLI OLARAK SPOR YAPMA, REKREASYONEL OLARAK SPORA KATILIM VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ.
(INVESTIGATION OF EFFECT ON SOCIAL APPEARANCE ANXIETY OF LICENSED SPORTS, RECREATIONAL SPORT PARTICIPATION AND PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES )

Author : Abdullah Yavuz AKINCI    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 25
Page : 1640-1644
    


Summary

Bu çalışma seçili değişkenlerin sosyal görünüş kaygısını etkileyip etkilemediğini araştırmak için yapılmıştır. Çalışma Burdur ili ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 14-19 yaşları arasında 127 (%42,8) erkek, 170 (%57,2) kadın, toplam 297 lise öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Çalışmada Hart vd. (2008)’nin geliştirdiği, Doğan (2010)’ın Türkçe uyarlamasını yaptığı, 16 sorudan oluşan 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Çalışmada, ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Araştırmada sosyal kaygı düzeylerinin kadınlarda erkelere oranla daha fazla görünmesine rağmen, istatistiki açıdan önemli bir fark olmadığı görülmüştür. Lisanslı spor yapanların sosyal görünüş kaygı düzeyleri, lisanslı spor yapmayanlara oranla daha yüksek olmasına rağmen, tespit edilen fark istatistik açıdan önemli düzeyde değildir. Rekreasyonel olarak spora katılanların sosyal görünüş kaygı düzeyleri katılmayanlara oranla daha az görülmesine rağmen arada istatistiki açıdan önemli bir fark görülmemiştir. Sosyal etkinliklere katılanların sosyal görünüş kaygı düzeyinin katılmayanlara oranla daha az görülmesine rağmen aradaki farkın istatistiki açıdan önemli düzeyde olmadığı görülmüştür.Keywords
Spora katılım, rekreasyon, sosyal etkinlik, sosyal görünüş kaygısı.

Abstract

This study was conducted to inquire whether selected variables affect social appearance anxiety. The study was conducted on 297 high school students, 127 (42.8%) males and 170 (57.2%) females, between 14-19 years old in Burdur. In the study, a 5-point Likert-type scale, developed by Hart et al. (2008) and adapted to Turkish by Doğan (2010), was used and it composed of 16 questions. In this study, Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale was found to be 0.75. Although social anxiety levels were higher in women than men, no statistically significant difference was found in the study. Although social appearance anxiety levels of licensed sportsmen were higher than those who did not do sports, the difference was not statistically significant. Although social appearance anxiety levels of recreational participants were less than those of non-recreatonal participants, there was no statistically significant difference between them. Although the social appearance anxiety level of the participants taking part in social activities was lower than those who did not, the difference was not statistically significant.Keywords
Sport participation, recreation, social activity, social appearance anxiety.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri