Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMUN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN TUTUMU VE ORGAN BAĞIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA
(THE ATTITUDE OF THE SOCIETY ABOUT ORGAN DONATION AND FACTORS OF AFFECTING ORGAN DONATION: A STUDY IN THE CASE OF UNIVERSITY CAMPUS )

Author : Rukiye ASLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 1556-1567
    


Summary

Bu araştırmanın amacı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsünde bulunan bireylerin organ bağışı hakkındaki bilgi, tutum ve düşüncelerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini SCÜ kampüsünde 15.04.2019-15.06.2019 tarihleri arasında bulunan 151 kadın, 133 erkek olmak üzere toplam 284 kişi (personel, öğrenci, ziyaretçi, misafir, hasta ve hasta yakınları) oluşturmuştur. Araştırmada genel tarama modeli ve kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında Özkan ve Yılmaz (2009) ile Özer, Sarıtaş ve Karaman Özlü (2010) tarafından hazırlanan kişisel bilgi formları birleştirilerek kullanılmıştır. Ayrıca Parisi ve Katz (1986) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Yazıcı Sayın (2016) tarafından yapılan “Organ Bağışı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği .88; bu çalışmada .75 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya ilişkin verilerin analizinde kişisel bilgi formundaki sorular için frekans ve yüzde analiz teknikleri; ölçek maddelerinin analizi için aritmetik ortalama, yüzde, normallik değerleri karşılandığı için Bağımsız Gruplar T-testi, ANOVA ve TUKEY analiz teknikleri kullanılmıştır. Katılımcıların organ bağışına yönelik tutumlarının yaş ve ekonomik durum değişkenlerine göre anlamlı farklılık p<.05 gösterdiği; diğer değişkenlere göre anlamlı farklılık p>.05 göstermediği belirlenmiştir.Keywords
Organ Bağışı, Bağış, Sağlık, Üniversite, Kampüs

Abstract

The aim of this study is to determine the knowledge, attitudes and thoughts about organ donation of people in Sivas Cumhuriyet University campus according to various variables. The universe of the study consisted of 284 people (151 women and 133 men) (who they were staff, students, visitors, guests, patient and patient relatives) who were in Sivas Cumhuriyet University campus between 15.04.2019-15.06.2019. In the research, general screening model and easy sampling method were used. Personal information forms prepared by Özkan and Yılmaz (2009); Özer, Sarıtaş and Karaman Özlü (2010) were used in the gathering of the data related to the research. In addition, the “Organ Donation Attitude Scale”, which was developed by Parisi and Katz (1986) and adapted to Turkish by Yazıcı Sayın (2016), was used. The reliability of the scale was .88 and .75 in this study. The data obtained from the study were evaluated with SPSS 25.0 program. Frequency and percentage analysis techniques were used for the questions in the personal information form. As the arithmetic mean, percentage and normality values were met for the analysis of scale items, Independent Groups T-test, ANOVA and TUKEY analysis techniques were used. Participants' attitudes towards organ donation differed significantly according to age and economic variables p <.05; There was no significant difference between the other variables p> .05.Keywords
Organ Donation, Donation, Health, University, Campus

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri