Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES )

Author : Talha MURATHAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 1518-1526
    


Summary

Bu araştırmanın amacı üniversitelerin Eğitim Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının girişimcilik yeterliliklerine sahip olma ve girişimcilik düzeylerinin farklı değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Araştırmamıza katılan 10 farklı üniversitenin öğrencilerinin girişimcilik tutum ve seviyeleri ölçek formuna verdikleri cevaplara göre belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin girişimcilik düzeyleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin cinsiyet, eğitim gördükleri üniversite ve sınıf değişkenine göre değişmediği gözlemlenmemiştir. Ailesi 0-2000 TL ile 6000 TL üzeri gelir düzeyine sahip gruplar arasında girişimcilik düzeylerinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Girişimcilik faaliyetleri için gerekli kaynaklar içerisinde en büyük yeri tutan sermaye olgusundan dolayı gelirle bağdaştırıldığı düşünülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğunun girişimcilik ile ilgili konulardan internet ve görsel basın aracılığı ile haber sahibi olduğu ve yine çoğunluğunun girişimci bir iş fikrine sahip olduğu belirlenmiştir. Üniversitelerin önlisans ve lisans seviyesinde spor eğitimi veren kurumlarında girişimcilik dersi zorunlu müfredata alınmalıdır. Başarılı, deneyim sahibi iş insanlarını öğrencilerle buluşturmaya önem verilmelidir. Eğitim faaliyetleri sık tekrarlanmasıyla daha fazla girişimcinin ortaya çıkması, sürekli büyüme ve gelişme hedefi olan ülkemiz için büyük öneme sahiptir.Keywords
Beden eğitimi ve spor, öğretmen, girişimci, girişimcilik

Abstract

The objective of this study is to determine whether the pre-service teachers who are studying in the Physical Education and Sports Teaching Department within the Faculty of Education, Faculty of Sport Sciences and School of Physical Education and Sports have entrepreneurship qualifications and to identify whether their entrepreneurship levels vary according to different variables. Entrepreneurship attitudes and levels of students from 10 different universities have been determined according to their answers to the scale form. Accordingly, the entrepreneurship level of the students has been found to be high. It has not been observed that level of entrepreneurship of the students did not change according to gender, university and class variable. There is a significant difference in entrepreneurship levels between the groups whose families have income levels between 0-2000 TL and 6000 TL. It has been thought to be associated with the income due to the fact that capital holds the largest place among the resources required for entrepreneurship activities. It has been identified that the majority of students are informed about entrepreneurship issues via the internet and the visual press, and the majority of them have an entrepreneurial business idea. Entrepreneurship courses should be included in the compulsory curriculum in institutions providing sports education in associate and undergraduate level. It is important to bring successful, experienced business people together with students. The emergence of more entrepreneurs with frequent repetitions of training activities has great importance for our country whose aim is to continuous growth and development.Keywords
Physical education and sports, teacher, entrepreneur, entrepreneurship

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri