Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU HASTANESİ ÇALIŞANLARININ OTANTİK LİDERLİK ALGILARININ SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI
(Investigation of Authentic Leadership Perceptions of Public Hospital Employees in Terms of Socio-Demographic Variables )

Author : Muhammet ÇANKAYA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 1487-1501
274    139


Summary

Bu çalışma; hastane çalışanlarının otantik liderlik algı düzeylerini ve bazı demografik unsurların otantik liderlik algısında anlamlı farklılıklara yol açıp açmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma; Kırıkkale ilindeki bir kamu hastanesinde görev yapan hastane çalışanlarını kapsamaktadır. Çalışmada Walumbwa ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen, Tabak ve arkadaşları (2012) tarafından da Türkçe’ye uyarlanan “Otantik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 16 ifade ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; ilişkilerde şeffaflık, öz-farkındalık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi boyutlarıdır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 ile analiz edilmiştir. 410 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda; katılımcıların otantik liderlik algı düzeyleri “orta düzey” (2,76) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında ele alınan sosyo-demografik özelliklere göre çalışanların otantik liderlik algılarında anlamlı farklılıkların oluştuğu sonucu bulunmuştur.Keywords
Otantik Liderlik, Sağlık Çalışanları, Hastane, Sosyo-Demografik Özellikler

Abstract

This study was implemented for the purpose of examining the levels of authentic leadership perceptions of hospital employees and whether some of demographic factors caused significant differences in authentic leadership perceptions or not. The study includes hospital employees working in a public hospital in the province of Kırıkkale. Developed by Walumbwa et al. (2008) and adapted into Turkish by Tabak et al. (2012); the “Authentic Leadership Scale” was used in the study. The scale consists of 16 statements and 4 dimensions. These dimensions are; transparency in relations, self-awareness, internalized moral sentiment and balanced evaluation of knowledge in decision-making. The data acquired were analyzed with the SPSS 22.0. As a result of the study which was carried out with 410 participants; it was determined that the participants had “moderate levels” of authentic leadership perceptions (2,76). In addition, it was concluded that there were significant differences in authentic leadership perceptions of the employees according to the socio-demographic characteristics discussed within the scope of the study.Keywords
Authentic Leadership, Health Care Professionals, Hospital, Socio-Demographic Characteristics

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri