Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DANIŞTAY İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KAMU KÜLFETLERİ KARŞISINDA EŞİTLİK İLKESİ
(PRINCIPLE OF EQUALITY AGAINST PUBLIC BURDENS IN THE CONTEXT OF STATE COUNCIL PRACTICES )

Author : Gökhan TOPLUK    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 1421-1431
    


Summary

Sosyal devlet ilkesinin yerleşmesi ve devlet karşısında vatandaşlık haklarının gelişmesine muvazi olarak devletin vatandaşlar karşısında sorumluluk alanları genişlemiştir. İdarenin kusurlu sorumluluk hallerinin yanında, kusursuz olsa dahi sorumlu tutulduğu haller mevcuttur. Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk bu haller arasındadır. Lakin şunu vurgulamak gerekir ki, kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi ibaresi anayasanın muayyen bir maddesinde açıkça belirtilmez. Böylece bu konunun literatürdeki yazımı içtihatlar üzerindendir. Başta Danıştay olmak üzere temyiz mercilerinin bazı kararlarından yola çıkılarak ve Türk idare hukukuna model teşkil eden Fransız hukuk sistemindeki uygulamalar dikkate alınarak Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesinin tanımı, şartları, özellikleri ve türleri çerçevesinde bir alan yazın geliştirilmiştir. İşte bu çalışmada Danıştay içtihatları bağlamında geliştirilmiş olan kamu külfetleri karşısında eşitlik prensibin ana hatları ele alınmış, bu ilkenin tanımı, hukuki dayanakları, şartları ve özellikleri kararlar eşliğinde sunulmaya çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu yönteme uygun olarak elde edilen veriler, konunun perspektifi bağlamında işlenmiş, analiz edilmiş ve tanımlanmıştır.Keywords
Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi, Fedakârlığın Denkleştirilmesi, İdarinin Kusursuz Sorumluluğu, Danıştay İçtihatları.

Abstract

As a result of the establishment of the principle of social state and the development of citizenship rights in the face of the state, the areas of responsibility of the state towards the citizens have expanded. In addition to flawed liability, there are cases where the administration is held responsible even if it is flawless. Responsibility for disruption of equality against public burdens is among these situations. However, it should be emphasized that the principle of equality in the face of public burdens is not explicitly stated in a specific article of the constitution. Thus, the writing of this subject in the literature is based on case law. Based on some decisions of the appellate authorities, particularly the Council of State, and taking into account the practices in the French legal system that constitutes a model for Turkish administrative law, a field literature was developed within the framework of the definition, conditions, characteristics and types of equality against public burdens. In this study, the main lines of the principle of equality in the face of public burdens developed in the context of the case law of the Council of State are discussed, and the definition, legal basis, conditions and characteristics of this principle are tried to be presented with the decisions. The descriptive method was used in the study. The data obtained in accordance with this method have been processed, analyzed and defined within the context of the subject's perspective.Keywords
Principle of Equality Against Public Burdens, Balancing of Sacrifices, Liability Without Fault of The Administration, State Council Practices.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri