Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


المسائل النحوية في فتاوى البينجويني الواردة في كتاب جواهر الفتاوى للشيخ عبد الكريم المدرس
(GRAMMAR SUBJECTS IN THE BOOK OF SHAYKH ABDULKARİM MUDARRİS “JAWAHİRU’L-FATAWA” )

Author : Refaa MALLAİHİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 23
Page : 1289-1297
    


Summary

Bu çalışma Şeyh Abdulkerim el-Müderris’e ait olan “Cevâhirü’l-Fetâvâ”, diğer adıyla “Hayrü’z-zâd fi’l-irşâd” isimli eserdeki gramer/nahiv konularını ele almaktadır. Şeyh Abdulkerim söz konusu eserinde birçok alimin fıkhi görüşlerini ele almıştır. Bu alimlerden biri de Allame Molla Abdurrahman el-Bincvînî’dir. Hayatını ilme ve yazmaya adayan büyük bilge el-Bincvînî akli ve nakli ilimlerde yetkin bir şahsiyettir. Çok kıymetli haşiyelerinin yanı sıra özellikle fıkıh, gramer ve akli ilimlerdeki derinliğini gösteren fetvaları bulunmaktadır. Bu çalışmada iki amaca yoğunlaşmıştır. Birincisi el-Bincvînî’nin fetvalarını gün yüzüne çıkarmak, ikincisi ise söz konusu fetvalardaki gramer konularını ve bunun el-Bincvînî’nin fetvalarına yansımasını ortaya koymaktır. Şüphesiz el-Bincvînî’nin fetvalarındaki bu ince ve derin gramer konuları anadilleri Arapça olmayan Kürt alimlerin Arapçaya ve İslam fıkhına verdikleri ehemmiyetin bir göstergesidir.Keywords
Arap dili, Fıkhi meseleler, Molla Abdurrahman el- el-Bincvînî, Şeyh Abdulkerim el-Müderris, Cevahiru’l-Fetâvâ

Abstract

This study deals with the grammar subjects in the book of “Jawahiru’l-Fatawa”، also called as “Khayruzzad fil-irshâd”، which belongs to Shaykh Abdulkarim Mudarris. Shaykh Abdulkarim Mudarris discusses the fiqh (Islamic law) views of many scholars in his afore-mentioned work. One of these scholars is Molla Abdurrahman al-Bincvînî. el-Bincvînî، who is a great scholar devoted his life to ilm (knowledge) and writing، is a competent personality in aqli as well as naqli knowledge. In addition to his precious inscriptions he has fatwas that show his deepness in fıqh، grammar، and aqli ilm. This study focuses on two purposes: The first one is to expose the fatwas of the Al-Juwayni، and secondly it aims to release the grammatical topics in the mentioned fatwas as well as their reflections on the el-Bincvînî’s fatwas. There is no doubt that these delicate and deep grammatical issues in the fatwas of the el-Bincvînî are the reflections of the importance attributed to Arabic language and Islamic law by the Kurdish scholars whose language are not Arabic.Keywords
Arabic language, Matters in fiqh, Molla Abdurrahman al-Bincvînî, Shaykh Abdulkarim al-Mudarris? Jawahiru’l-Fatawa

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri