Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Virtual Victimization of Football Referees
(Futbol Hakemlerinin Sanal Mağduriyetleri )

Author : Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU  & İbrahim Halullah YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 926-933
97    82


Summary

Bu çalışma, Türkiye Futbol Federasyonunda faal olarak görev yapan hakemlerin sanal mağduriyet seviyelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma da kişisel bilgileri ve mağduriyet düzeyini belirlemeye yönelik 24 maddeden oluşan “Siber Mağduriyet Ölçeği” kullanılmıştır. İkili likert tipi ölçekten alınan toplam puanların çoğalması siber zorbalığa ilişkin mağduriyetin arttığını göstermektedir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve çoklu grup karşılaştırmaları için tek yönlü Varyans Analizi tablolarından yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan 141 hakemin hakemlik kategorisi (b klasman), yaş (23-27), ve hakemlik süresi (10 yıl ve üzeri) dikkate alındığında, mağduriyet puanları diğerlerine oranla yüksektir. Toplam mağduriyet puan ortalaması 27.01 bulunurken; bu puanların “hayır-evet” skalası içerisinde yeri 1,12 ortalama ile “hayır”a yakındır. Araştırma sonucunda hakemlerin mağduriyet düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum hakemlerin sanal zorbalığa karşı duyarlılığı ile açıklanabilir.Keywords
Hakem, Futbol Hakemi, Sanal Mağduriyet

Abstract

This study aims to determine the levels of virtual victimization of the referees who are active in the Turkish Football Federation. The study also used the “cyber-victim scale”, which consists of 24 articles aimed at identifying the level of personal information and victimization. The increase in the total scores obtained from the binary Likert type scale shows that the victimization of cyber bullying is increasing. The data were analysed using one-way variance analysis tables for frequency, percent, t-test and multiple group comparisons. 141 refereeing categories (classification b), age (23-27), and time of refereeing (10 years and over) are higher than others. Total victimization score average is 27.01 while the place of these points in the “No-Yes” Scale is 1.12 with an average of “No”. As a result of the research, it was determined that the levels of victimization of the referees were low. This can be explained by the sensitivity of the referees against bullying virtual.Keywords
Referee, Football Referees, Virtual Victimization

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri