Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Deniz Harp Okulu (DHO) Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Fiziksel Performansları Üzerine Etkisi
(Effect Of 12-Week Swimming Exercise On Physical Performance In Preparatory School Students At Naval Academy (NA) )

Author : Mert ÖZÇÖVEN  & Önder KARAKOÇ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 820-834
228    493


Summary

Bu çalışmanın amacı 12 haftalık yüzme egzersizinin Deniz Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin fiziksel performansına etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmamıza 20 kontrol 20 deney olmak üzere toplamda 40 sağlıklı birey katılmıştır. Deney grubu ve kontol grubunun dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 100 metre sürat koşusu, oturarak sağlık topu fırlatma, otur-uzan testi, burpie (çabukluk) testi, 20m mekik koşusu testi,50 metre yüzme testi) testleri olmak üzere fiziksel performansları ölçülmüştür. Kontrol grubuna 12 hafta boyunca sadece temel aktivitelere katılmışlardır. Yüzme antrenman grubu ise 12 hafta boyunca haftada 3 gün ve 45 dakikalık seanslarda yüzme antrenmanı yapmıştır. 12 haftalık sürecin bir gün öncesinde ve sonrasında olmak üzere katılımcılara fiziksel performans testleri uygulanmıştır. Testlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Testlerin karşılaştırılması için Paired Sapmle t Testi ve ön test ile son test farkının gruplar arası karşılaştırmasında ise Independent Sapmle t Testi kullanılmıştır. Yapılan istatiksel analiz sonucunda yüzme antrenman grubunun otur uzan testi dışında diğer tüm fiziksel performans teslerinde son test lehine anlamlılık tespit edilmiştir (p<0,05). Kontrol grubunda ise 100 metre koşu, durarak uzun atlama ve oturarak top fırlatma testlerinde anlamlılık görülmüştür (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmada da ise 50 metre yüzme, durarak uzun atlama, oturarak top fırlatma ve oturz uzan testlerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır (p<0,05). Sonuç olarak 12 hafta boyunca yapılan yüzme antrenmanının sağlıklı bireylerde fiziksel performansı artırdığı söylenebilir.Keywords
Fiziksel performans, yüzme, antrenman

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of 12 week swimming exercise on physical performance of naval school prep class students.For this purpose, a total of 40 healthy individuals were included in our study.The physical performances of the experimental group and the control group were measured as vertical jump, standing long jump, 100 meter sprint, sitting ball ball, sit-down test, burpie (quickness) test, 20 meter shuttle run test,50 meter swimming test).The control group only participated in the basic activities for 12 weeks.The experimental group performed swimming training in 3 days and 45 minutes weekly for 12 weeks.Physical performance tests were applied to the participants one day before and after the 12-week period.SPSS 20.0 package program was used to analyze the data obtained from the tests.The Paired Sample t Test was used to compare the data of the pretest and posttest and the Independent Test Test was used to compare the pretest and posttest difference between the groups.As a result of the statistical analysis, it was found that there was a significant difference in favor of the last test in all other physical performance tests except for the sit and reach test of the experimental group (p <0.05).In the control group, 100 meters running, long jump and sitting ball throw tests were significant (p <0,05).In the comparison between the groups, a significant difference was found in favor of the experimental group in the 50 meter swimming, standing long jump, sitting ball throw and sit-down tests (p <0,05).As a result, it can be said that 12-week swimming training increases physical performance in healthy individualsKeywords
Physical performance, swimming, training

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri