Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fabl, Kimlik ve Kültür İlişkisi
(Fabl, Identity And Culture Relationship )

Author : Mualla MURAT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 544-560
341    361


Summary

Özet İnsanın zaman içinde oluşturduğu, ürettiği ve nesilden nesile aktardığı her türlü değerler kültürü oluşturmuştur. Ekmek, yetiştirmek gibi sözlük anlamları olan kültür, çeşitli disiplinlere göre çok farklı tanımlansa da, en genel anlamıyla, ait olduğu toplumun yarattığı maddî ve manevi bütün unsurlardır.(Yöre:2012) Aynı zamanda kültür, öğelerin, davranışların, düşünce ve duyguların sembollere dayalı bir örgütlenme şeklidir. Bu her bireyce aynı anlamlara gelen semboller ise kültür kodudur. Bu kodlar eğitim, pazarlama ve iş dünyasında önemli bir yer tutmakla beraber insanın kendi kişiliğini, çevresini, ülkesini ve dünyayı tanımasına kaynaklık eder. Her toplumun kendi kültürü vardır ve kültürün yükselmesi, ilerlemesi ve gelişmesi medeniyetin doğuşunu sağlar. İnsanoğlu gelişme ve ilerleme göstererek hayatta kalma ve varlığını sürdürme savaşındaki başarısını, kültürel bir varlık oluşuna yani öğrendiklerini birikiminde saklayıp yeni nesillere aktarma yeteneğine bağlıdır(Güvenç, 2002). Kültür, milletin geleceğe taşınan yegane imzasıdır. Kültür iki dokudan oluşur. Birinci doku kemik dokudur, ikinci dokusu ise kıkırdak dokudur. Kemik doku asla bozulmamalıdır. Onlar milletlerin yüzyıllar boyunca birikmiş değer yargılarıdır. İkinci doku olan kıkırdak doku ise sürekli güncellenmelidir. Örneğin saygı asla değişmemeli ama saygının nerede nasıl kullanacağı üzerinde çağa yönelik sürekli değişmeler yapılmalıdır. Bunu güncellemediğimiz sürece kültür kaybına, kültür yozlaşmasına uğrarız. Böylesi çalışmalar devlet ve eğitim politikalarının içinde yer almalıdır. Beydaba’nın Kelile ve Dimne’ sindeki fabllarda hayvan sembollerinde karakterize edilen kodlar tespit edilmeye çalışıldı.Keywords
fabl, kimlik, kültür

Abstract

Abstract All kinds of values formed in time, produced and transferred from generation to generation by human beings create culture. Although culture, which have dictionary meanings such as sowing the seed or cultivating a crop, is defined differently in various disciplines, in its most general sense, it includes every material and spiritual element created by the society to which it belongs (Yöre: 2012) Culture is a form of organization based on symbols of elements, behaviours, thoughts and emotions. These symbols which have the same meaning by each individual constitute the culture code. This code both takes an important place in education, marketing and business world, and it is also the source of recognition of one's own personality, environment, country and world. Every society has its own culture, and the rise, progress and development of culture leads to the birth of civilization. Human beings owes their success in the battle for survival by showing development and progress to being a cultural entity, that is, the ability to store what they have learned and transfer it to new generations. (Güvenç, 2002). Culture is the sole signature of the nation for the future. Culture consists of two tissues. The first tissue is bone tissue, and the second tissue is cartilage tissue. Bone tissue should never be broken. They are the value judgments of nations accumulated throughout centuries. On the other hand, the second tissue, the cartilage tissue, should be constantly updated. For example, respect should never change, but some constant changes on how and where the respect will be used are necessary. We may undergo culture loss and culture degeneration if we do not update this side. Such studies should be included in state and education policies. In this study, it was tried to determine the codes that were characterized in animal symbols in the fables in Kelile and Dimne of Beydaba.Keywords
fabl, identity, culture

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri