Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal İnovasyon Olgusunun Kavramsal Analizi ve İşletmelerin Sosyal İnovasyon Uygulamaları
(Conceptual Analysis Of Social Innovation And Social Innovation Applications Of Businesses )

Author : Beyza ERER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 535-543
12    6


Summary

Günümüzde değişen yaşam koşulları ile birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda birçok sorun yaşanmaktadır. Ülkelerin ve toplumların söz konusu sorunlara çözüm bulmasında ve ihtiyaçlarının giderilmesinde sosyal inovasyon önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İnovasyonun özel bir türü olan sosyal inovasyonun temel amacı sosyal refahı sağlayarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesini arttırmaktır. Özellikle küreselleşen Dünyada sosyal konularda yaşanan sorunların çeşitliliği arttıkça sosyal inovasyon uygulamalarına duyulan gereksinimlerde artmaktadır. Giderek çeşitlilik gösteren sosyal sorunlara karşı çözüm bulmada, tek bir uygulamanın yeterli olmadığı ve farklı inovatif yaklaşımların kullanılması gerektiği kabul edilmektedir. Bu nedenle sosyal inovasyon uygulamaları daha önemli hale gelmektedir. Sosyal inovasyonun artan bu önemi doğrultusunda, çalışmanın amacı sosyal inovasyon kavramını açıklamak ve Türkiye’de işletmeler tarafından hayata geçirilen sosyal inovasyon uygulamalarını incelemektir. Böylelikle farklı temalarda gerçekleştirilen sosyal inovasyon uygulamalarının benzer sorunlar yaşayan toplumlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, gerçekleştirilen sosyal inovasyon uygulamalarının toplumsal sorunlara çözüm üretmesinin ve toplumsal ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra önemli ölçüde toplumsal farkındalığı arttırdığı saptanmıştır.Keywords
İnovasyon, Sosyal İnovasyon, Sosyal İşletmecilik

Abstract

Today, there are many problems in economic, social, cultural and environmental areas with the changing living conditions. Social innovation is an important tool for countries and societies to solve these problems and to meet their needs. The main purpose of social innovation which is a special type of innovation, is to improve the quality of life of individuals and society by providing social welfare. Especially in the globalizing world, as the diversity of problems in social issues increases, the requirements for social innovation applications increase. It is accepted that a single application is not enough and different innovative approaches should be used in finding a solution to the increasing social problems. Therefore, social innovation practices become more important. In line with the increasing importance of social innovation, The aim of the study is to explain the concept of social innovation and examine the social innovation practices implemented by business in Turkey. Thus, it is thought that social innovation practices in different themes will contribute to societies with similar problems. In this context, document review which is one of the qualitative research methods has been made. According to the results obtained, It has been found that social innovation practices have increased social awareness as well as providing solutions to social problems and meeting social needs.Keywords
Innovation, Social Innovation, Social Business

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri