Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Demir Çelik Sektörü İhracatının Yoğunlaşma Analizi
(The Iron And Steel Industry Of Turkey Exports Concentration Analysis )

Author : Betül ALTAY TOPCU   & Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 517-524
129    80


Summary

Yoğunlaşma kavramı, ürün piyasasında alıcı ve satıcıların sayı ve büyüklük bakımından dağılımı olarak tanımlanmaktadır. Yoğunlaşma ile sektördeki firma sayısı ve rekabet gücü arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yoğunlaşma arttıkça, piyasadaki firma sayısı azalmakta ve buna bağlı olarak da sektörün rekabet gücü düşmektedir. Gelişmekte Olan Ülkeler’in en önemli ekonomik sorunu, büyük boyutlara ulaşan cari işlemler açığıdır. Bu açığı da azaltabilmenin en etkin yolu, ülkelerin ihracatını artırıp dış ticaret açığını azaltacak politikalara öncelik vermeleridir. Türkiye’nin de diğer Gelişmekte Olan ülkeler’de olduğu gibi, dış ticaret stratejisi, öncelikli olarak ihracatını arttırarak dış ticaret açığını azaltmaktır. İhracatta yoğunlaşmanın azaltılması, ekonomi politikası uygulayıcıları tarafından önemli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. İhracatta yoğunlaşmanın azaltılması başka bir ifadeyle ürün çeşitlendirmesinin arttırılması, Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet avantajı elde etmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin demir çelik sektörü ihracatının yoğunlaşma analizinin 2000-2017 dönemi itibariyle yapılması amaçlanmıştır. Demir çelik sektörüne ait dokuz alt sektörün yoğunlaşması, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na (Standard International Trade Classification -SITC Rev.3) göre üç dijitli veriler ile Yoğunlaşma Oranı (CR-1 ve CR-4) ve Gini-Hirschman İndeksi (GHI) kullanılarak incelenmiştir. CR-1, CR-4 ve GHI İndeks sonuçlarına göre, 2000-2017 dönemi için Türkiye demir çelik alt sektörlerinin yoğunlaşma oranı düşük ve ürün çeşitlendirmesi fazladır. Türkiye ekonomisi demir çelik sektöründe yoğunlaşma oranı özellikle 2011 yılından sonra düzenli bir şekilde azalma eğilimi göstermiştir. Böylece rekabet gücünün en yüksek olduğu dönem 2011-2017 dönemi olmuştur. Sektör yoğunlaşma oranının en yüksek olduğu yıl, 2008 yılı olmuştur. Dolayısıyla 2008 yılında dünya ekonomisinde yaşanan küresel finans krizlerin, Türkiye demir çelik sektörü ihracatı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı söylenebilir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, incelenen dönemde Türkiye demir çelik sektörünün rekabet gücü yüksek olup, tam rekabet piyasasına yakın bir piyasa yapısı sergilediği gözlenmiştir. Demir çelik sektörü Türkiye’nin küresel rekabet gücünün korunması ve artırılmasında kilit bir sektör olma özelliğini korumaktadır.Keywords
Demir Çelik Sektörü, Yoğunlaşma Analizi, Piyasa Yapısı, Yoğunlaşma Oranı, Gini-Hirschman İndeksi.

Abstract

The concept of concentration is defined as the distribution of buyers and sellers in terms of number and size in the product market. There is an inverse relationship between the number of firms in the sector and the competitiveness. As concentration increases, the number of firms in the market decreases and accordingly, the competitiveness of the sector decreases. The most important economic problem of the Developing Countries is the current account deficit which has reached large dimensions. The most effective way to reduce this deficit is that countries give priority to policies that increase their exports and reduce foreign trade deficit. as in other countries, foreign trade strategy of Turkey, primarily to reduce the foreign trade deficit by increasing exports. Reducing the concentration in exports is an important target by economic policy practitioners. Increasing the concentration reduction in the export product diversification in other words, Turkey will play an important role in achieving competitive advantage in the global economy. In this study, the export of iron and steel industry concentration analysis of Turkey's economy is aimed to make for the 2000-2017 period. The concentration of the nine sub-sectors of the iron and steel sector was analyzed using three-digit data and the Concentration Rates (CR-1 and CR-4) and the Gini-Hirschman Index (GHI) according to the Standard International Trade Classification (SITC Rev-3). According to CR-1, CR-4 and GHI Index results, Turkey concentration ratios of iron and steel sub-sector is low and product diversification is high for the 2000-2017 period. Turkey's economy in the iron and steel industry concentration ratio showed a decreasing trend in an orderly manner, especially after the year 2011. The year in which the sector concentration ratio was highest was 2008. Thus, in 2008 the global financial crisis in the world economy, Turkey can have an adverse effect on exports of iron and steel industry. According to the findings obtained from the study, it analyzed period in Turkey is highly competitive iron and steel sector, has been observed to exhibit a market structure close to full competition. Iron and steel sector maintains the distinction of being a key sector in the protection and enhancement of Turkey's global competitiveness.Keywords
Iron Steel Sector, Concentration Analysis, Market Structure, Concentration Rate, Gini-Hirschman Index.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri