Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekogirişimcilik: Ön Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama
(Ecoentrepreneurship: A Research On Associate Degree Students )

Author : Mustafa PAKSOY  ; Meryem GÜL & B. Dilek ÖZBEZEK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 443-454
174    106


Summary

Günümüzde insanların çevre duyarlılığının artması nedeniyle, girişimciler de mal ve hizmet üretirken çevre unsurunu dikkate almaya başlamışlardır. Böylece girişimcilikten ekogirişimciliğe doğru bir yöneliş başlamıştır. Girişimcilik ve ekoloji kavramlarının birleşmesi ile ortaya çıkan ekogirişimcilik kavramı, girişimcilerin faaliyetlerini yerine getirirken yapmış oldukları bu faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma anlamında kullanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada ekogirişimcilik ile ilgili literatürdeki çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca çevresel bilinç, çevresel duyarlılık ve ekogirişimciliğin güçlü yapısının ekogirişimcilik yönelimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu doğrultuda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Düziçi Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 235 öğrenciden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri yapılarak, araştırma hipotezleri test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; çevresel bilinç, çevresel duyarlılık ve ekogirişimciliğin güçlü yapısının ekogirişimcilik yönelimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Çevre, Girişimcilik, Ekogirişimcilik.

Abstract

Nowadays, with the increase in the environmental awareness that human beings have, entrepreneurs have begun to take into account the environmental factor while producing goods and services. Thus, a shift from entrepreneurship to eco-entrepreneurship has been initiated. The concept of eco-entrepreneurship, which is formed by the combination of entrepreneurship and ecology concepts, is used to reduce the negative effects of these activities on the environment. For this purpose, the studies in the literature on eco-entrepreneurship are included in this study. In addition, the effects of environmental consciousness, environmental sensitivity and the strong structure of eco-surgery on eco-entrepreneurship orientation are investigated. For this purpose, data was collected from 235 students from Osmaniye Korkut Ata University, Duzici Vocational High School with the questionnaire technique. Factor analysis, correlation and regression analysis, independent sample t-test and one-way variance (ANOVA) analyzes were performed and the research hypotheses were tested. As a result of the analysis performed, it is found that environmental awareness, environmental sensitivity and strong structure of eco-entrepreneurship have a significant effect on eco-entrepreneurship orientation.Keywords
Key words: Environment, Enterpreneurshipment, Ecoenterpreneurshipment. Jel Kodu: M21, M21,M29.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri