Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Romantik İlişkisi Olan Bireylerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Pornografiye Yönelik Tutumların İncelenmesi
(Examination of Attitudes Towards Pornography in Terms of Gender Roles in Individuals with Romantic Relation )

Author : Ecenur TEMELLİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 349-359
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, romantik ilişkisi olan bireylerin sahip olduğu toplumsal cinsiyet rolleri açısından pornografiye yönelik tutumlarının incelenmesidir. Bu doğrultuda 18-63 yaş arası (ort.= 28,89±7,79 yıl), 324 katılımcının verileri incelenmiştir. Çalışmada Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Pornografiye Yönelik Tutumlar Ölçeği kullanılmıştır. Tüm veriler internet ortamında toplanmıştır. Sonuçlara göre Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği toplam puanı ile Pornografiye Yönelik Tutumlar Ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Pornografiye yönelik tutumların, toplumsal cinsiyet rolleri ile yordanması işleminde ise toplumsal cinsiyet rollerinin pornografiye yönelik tutumları %30,1 oranında açıkladığı görülmüştür. Ayrıca daha eşitlikçi cinsiyet rolleri tutumuna sahip olan bireylerin, pornografiye yönelik daha olumlu tutum içerisinde olduğu görülmüştür. Bunun yanısıra, Pornografiye Yönelik Tutumlar Ölçeği toplam puanlarının, cinsiyet, yaş, sahip olunan romantik ilişki türü, pornografik materyal kullanım sıklığı, evlilik öncesi veya dışı cinsel deneyim ve düzenli bir cinsel hayata sahip olma değişken alt gruplarında farklılaştığı görülmüştür. Bulgular ilgili literatür çerçevesinde değerlendirilmiştir.Keywords
toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, pornografi, pornografiye yönelik tutumlar

Abstract

The aim of this study is to examine the attitudes towards pornography in terms of gender roles of individuals with romantic relation. In this respect, scores of 324 participants between the age of 18 and 63 (mean= 28,89±7,79 years) were analyzed. Gender Role Attitude Scale and Attitudes Towards Pornography Scale were used in the study. The data was collected online. According to the results, a positive relationship between mean scores of Gender Role Attitude Scale and Attitudes Towards Pornography Scale was found. In the process of predicting the attitudes towards pornography with gender roles, it has been observed that gender roles explain attitudes towards pornography by 30,1%. Also, it was found that, individuals who have more egalitarian gender role attitudes also have more positive attitudes toward pornography. In addition, the total scores of the attitudes towards pornographic were different in variable subgroups of sex, age, type of romantic relationship, frequency of use pornographic material, pre-marital or non-marital experience and having regular sexual life. The results were evaluated within the framework of the related literature.Keywords
Gender roles, gender role attitudes, pornography, attitudes toward pornography

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri