Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Hukuk Alanındaki Problemlerin Çözümünde İçtihat
(Case Law İn The Solution Of Problems İn The Field Of Social Law )

Author : Hadi SAĞLAM  & Emine SAĞLAM  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 199-237
535    1368


Summary

Nassların, sübûtu katî, delâleti hükümlere katî olabileceği gibi zannî de olabilir. Nassların, sübûtu ve delâleti katî olan hükümlerinin her türlü yoruma kapalı olduğu görüşü hâkimdir. Öte yandan nassların, sübutu katî, hükme delâleti zannî olanlar ile sübûtu zannî, hükme delâleti katî olanlar veyahut hem sübutu hem de delâleti zannî olanları da bulunmaktadır. Zannî nasslar, daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu tür nasslar, müçtehidin içtihat alanı olup değişime ve yoruma açık olduğu görüşü hâkimdir. Neticede nass ve içtihat alanı diye iki alan bulunmaktadır. Müçtehidin alanı, nassların zannî alanıdır. Bu bağlamda nassların, katî ve zannî alanlarının birbirinden ayrılması gerekir. Katî alanların zamanlar üstü genel geçer, evrensel ilkeler olup değişime ve yoruma kapalıdır. Zannî alan, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyal-siyaset gibi disiplinlere bağlı olduğundan; bu alanda şartlar ve sosyal gerçeklik sürekli değişimi ve terakkiyi zorladığından; bu alan sürekli tecdidi de gerekli kılar. İslâm huku-kunun bütün çağlara hitabı, bu zannî alandaki (özel) nassların hükme delâletinin, genel vahiy olan aklın içtihat dinamizmiyle sağlanır. Müçtehitler, problemlerin çözümünde, bu zannî nasslardan hüküm istinbat ederken; mantıksal istinbat metotlarını, usul denetim yöntemlerini benimsemişlerdir. Sosyal hukuk alanındaki nassların, doğru anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hiç kuşkusuz ayrı bir tecrübe, metodoloji ve üslu-bu gerektirir. Öyle ki Müslümanlar, Kur’ân’ın hükümlerinin katî ve zannî, genel ve özel olduğuna bakmaksızın vahyolunduğu dönemden kıyamete kadar geçerli ve evrensel olduğuna inanırlar. Keza Müslümanlar, Kur’ân intizamının gerçekleşmesinin temel rüknünün bu nassların anlaşılmasında yattığına da inanırlar. Bütün problemin, bu nassların doğru anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan Müçte-hitler ve bilginler, İslâm hukukuna yürürlük sağlamak için tarihten günümüze “eserciler ve reyciler” temelinde, ya “kıyası” genişletmişler, ya “istihsan ve istislah” yöntemini benimsemişler ya da, din ve şeriat ayrımı, nesh kuramı, şûrâ ile icmâ prensibi, illetin değişimi ilkesi, mekâsıd teorisi, tarihsellik ve evrensellik yöntemi, örf ve adet hukuku, hakikat ve mecaz gibi farklı kavramlara yükledikleri benzer anlamlar ile aynı gayenin tahakkuku için yürürlük sağlamaya çalışmışlardır. Bu durumda, içtihat alanında, ciddi bir kavram kargaşası yaşandığından, farklı kavramlarla ayni gayeye yönelseler de kavramlara yükledikleri anlam farklılığından kavram dövüşü yasanmış, sonuçta yazılı veya sözlü ittihat da çoğunlukla sağlana-mamıştır. Bu bağlamda çalışmamızda nassların doğru anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması konusunda en büyük etkiye sahip olduğunu düşündüğümüz içtihadın mana değeri üzerinde durulacaktır.Keywords
İçtihat, Kıyas, Vahiy ve Akıl, Tarihsellik, Nesh, Örf, İllet

Abstract

Nasss can have exact existence but also can have probable existence. It is clear that Sübut and Delalet of Nass is closed to all kinds os interpre-tation. On the other hand, it is most certainly, provision of sübutu Nass delaleti zannî those with sübutu zannî delâleti and sübutu as well as an exact ones or zannî ones. Zannî nass, covers a wide range of subjects. This type of nass, you are open to interpretation and change case area just mujtahid well versed is predominant. There are two different fields as Nass and İçtihat.Field of Müçtehid is probable field of Nass. Without a doubt, exact and probable fields of Nass separation, it is most certainly the de facto universal principles, the time fields is supra-change and zannî areas are closed to interpretation, the lawyer's case is the field this field of socio-cultural, socio-economic and social-political are intertwined with such discipline. They correspond to all ages of Islamic law, this zannî nasslarin delaleti and case law in the area are provided with dynamism. Each of the mujtahid who is the solution of the problem, while this method of logical terms of istinbat Nass zannî and control method also. The interpretation and correct understanding of the Nass in social law undoubtly requires a separate methodology and style. Likewise, regardles of Quran’s rules are exact or probable, general or special, Muslims believe that Quran is valid and universal from coming to World to end of the World. Likewise, the Muslims believe that it is important to understand these Nass to come true Quran’s orders. It is understood that all of the problem is interpreting, understanding and applying of these Nass correctly. On the other hand, Müçtehit and scholars to ensure that applicable to Islamic law also expanded, or if you and compare the equality or istislah and istihlah method, religion and şeriat, were abrogated, the consensus of the historicity of the malady, mekâsıd, and different concepts such as customs attributed meanings are the same as they want to provide applicable for the purpose of accrual. In this case, the İçtihat field has a serious confusion of the concept that has mostly written and spoken from the Union. In this context, the study of the interpretation and implementation of nass are properly understood, the biggest influ-ence when it comes to what we think is the case will focus on the value and meaning.Keywords
Case Law, Historicism Sect, Kanunilik, Nesh, Disease

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri