Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tutundurma Karması Bileşenlerinden Kişisel Satış Faaliyetlerinin Önemi ve Zorlukları Üzerine Bir Araştırma
(A Research On The Importance And Challenges Of Personal Sales Activities From Promotion Mix Components )

Author : Rasim UZUNOĞLU  ; Alparslan BAK & Dr. Gökhan BAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 314-322
480    311


Summary

İşletmeler mal veya hizmet satışı yaparak, maksimum kâr elde etmek isterler. İşletmeler maksimum kâr elde etmenin yanı sıra devamlılığını sürdürmek adına işletmenin pazarlama fonksiyonundan yararlanırlar. Etkin pazarlama yönetimi sayesinde hedef kitleye ulaşırlar. Pazarlama departmanında bulunan pazarlama yöneticileri, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına karar verirken bazı değişkenleri dikkate alırlar. Bu değişkenler; pazarlama bileşenleri ya da pazarlama karması olarak adlandırılırlar. Aynı zamanda pazarlama yönetimi fonksiyonlarını da oluşturan pazarlama karması sayesinde pazarlama yöneticileri daha doğru ve yerinde kararlar verebilmektedirler. Pazarlama karması; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma fonksiyonlarından oluşmaktadır. Tutundurma fonksiyonu en genel itibariyle ilgili ürün veya hizmeti hedef kitleye fark ettiren ve tanıtılmasını sağlayan pazarlama bileşenidir. Tutundurma; satış promosyonu, doğrudan pazarlama, halkla ilişkiler, reklam ve kişisel satış yoluyla yapılabilmektedir. Kişisel satış; tutundurma karmasının en pahalı aynı zamanda en etkili yöntemi olduğundan gerek işletme sahipleri gerekse pazarlama yöneticileri tarafından sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu bağlamda, elektronik malzeme satışı yapan kişisel satış personeli 10 kişi ile odak grup görüşmesi yapılarak, kişisel satış faaliyetlerinin önemi ve zorlukları üzerinde görüşülmüştür. Pazarlama yöneticilerinin kişisel satış personeline çok değer verdikleri, işletmenin satışını artırdıkları, müşterileri tekrar ürün aldırmaya özendirdikleri, mesleğin zorlukları olarak; uzun süre ayakta durarak çalıştıklarından dolayı yoruldukları ve çok gereksiz sorularla karşılaştıkları sonucuna varılmıştır.Keywords
Pazarlama, Tutundurma Karması, Kişisel Satış.

Abstract

Businesses want to make maximum profit by selling goods or services. In addition to achieving maximum profit, businesses benefit from the marketing function of the entity to maintain continuity. They reach the target audience through effective marketing management. Marketing managers in the marketing department take some variables into consideration when deciding on marketing activities. These variables; they are called marketing components or marketing mix. At the same time, marketing managers are able to make more accurate and appropriate decisions thanks to the marketing mix that creates marketing management functions. Marketing mix; product, price, distribution and promotion functions. The promotion function is the marketing component that makes the product or service relevant to the target audience. The promotion; sales promotion, direct marketing, public relations, advertising and personal sales. Personal sales; As the most expensive method of promotion mix is also the most effective method, it is a method that is frequently used by both business owners and marketing managers. In this context, the focus was on focusing on the importance and challenges of the personal sales activities by focusing on the focus group of 10 people selling personal electronic equipment. Marketing managers, personal sales staff are very valuable, increased the sales of the business, customers are encouraged to take the product again, as the challenges of the profession; that they were tired because of working for a long time and they encountered very unnecessary questions.Keywords
Marketing, Promotion Mix, Personal Sales.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri