Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı Değerlendirmesi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Örneği
(Assessment Of Time Management And Academic Success: The Case Of Vocational School Of Health Services )

Author : Hüseyin ERİŞ  ; Sümeyye ÖZMEN & Ebrar ILIMAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 499-508
533    237


Summary

Bu araştırma, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini incelemek ve zaman yönetiminin öğrencilerin akademik başarıları ile olan ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma sayesinde öğrencilerin zaman yönetimi becerileri incelenerek, eksik yanlarını ortaya koymak ve bu doğrultuda öğrencilere etkin zaman yönetimi ile ilgili önerilerde bulunmak mümkün olacaktır. Tanımlayıcı araştırmada yüz yüze anket yönetimi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki 350 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 1 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır. 318 öğrenciye anket dağıtılmış ve öğrencilerin %89’u (283) anketi doldurmuştur. Araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini ölçmek için Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Alay ve Koçak (2002) tarafından yapılmış Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı, 0,854 olarak saptanmıştır. Toplam zaman yönetimi ortalaması 3,17 çıkmıştır. Genel not ortalamasıyla sadece önceki dönem not ortalaması arasındaki korelasyon katsayısı anlamlı bulunurken, diğer değişkenlerle istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Ayrıca zaman planlaması değişkeniyle, toplam zaman yönetimi değişkeni arasındaki korelasyon katsayısının 0,928 olması bu iki değişken arasında çok yüksek pozitif yönlü ilişki olduğunun göstergesidir. Araştırma sonucunda, zaman yönetimi ortalamasının orta düzeyde olduğu ve öğrencilerin zaman yönetiminin akademik başarıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmemiştir. Ortalamalara bakıldığında tüm alt boyutlarda erkek öğrencilerin ortalamalarının kız öğrencilerin ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin okudukları bölüm bakımından, zaman planlaması ve zaman tuzakları boyutlarında bölüm bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.Keywords
Zaman Yönetimi, Akademik Başarı, Zaman Tuzakları.

Abstract

The aim of this study is to examine the time management skills of students studying in the Vocational School of Health Services of Harran University and to determine the correlation of time management with their academic success. This study will make it possible to reveal the weaknesses of students by examining their time management skills and accordingly to make suggestions to students concerning effective time management. Face-to-face interview method was used in the descriptive study. The population of the study consisted of 350 students studying in the Vocational School of Health Services in Harran University. The study was conducted between 1 and 31 May 2016. 318 students were given questionnaires and 89% of the students (283) filled in the questionnaire. In order to measure the time management skills of the vocational school students in the study, the Time Management inventory (TMI) developed by Britton and Tesser (1991) and adapted into Turkish by Alay and Koçak (2002) was used. The Cronbach’s Alpha coefficient of the scale used in the study was found to be 0.854. Total mean score of time management was 3.17. While the correlation coefficient between the grade point average and only the grade point average of the previous term was statistically significant; the correlation coefficient between the grade point average and the other variables was not statistically significant. Additionally, the fact that the correlation coefficient between the variables of time planning and total time management was 0.928 indicated that there was a very high positive correlation between these two variables. As a result of the study, it was found that the mean time management was at moderate level and the time management of the students had a statistically significant effect on their academic success. When examining the mean scores, it was observed that the male students had higher mean scores than the female students in all the subscales. In addition, there was a statistically significant difference in subscales of the time planning and time traps in terms of the department of the students.Keywords
Time Management, Academic Success, Time Traps.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri