Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yaşlıların Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation Of Healthy Life Behavior Of Elderly By Various Variables )

Author : Hande ŞAHİN  & Sibel ERKAL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 185-191
93    79


Summary

Tüm dünyada doğum oranlarında düşme, yaşam standartlarının iyileşmesi ve buna bağlı olarak insan ömrünün uzamasıyla birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı hızla artmaktadır. Türkiye’de, bireyler çok daha uzun yıllarını yaşlılık döneminde geçirmeye başlamış ve yaşlı bireylerin bu döneme özgü gereksinimleri ve sağlıklı yaşam davranışları önem kazanmıştır. Yaşlıların sağlıklı yaşam davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmaya Ankara ili, Etimesgut ilçesinde ikamet eden 508 altmış beş yaş ve üzeri yaşlı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde standart sapma, aritmetik ortalama, ikili gruplar için t testi, ikiden daha fazla grup için ise varyans analizi kullanılmıştır. Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam davranışlarına ilişkin bilgileri incelendiğinde; en olumlu görüş bildirilen yargı “sabahları kahvaltı ederim” olurken, en olumsuz görüş bildirilen yargının ise “haftada en az 3 defa yoğun egzersiz yaparım” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Yaşlıların sağlıklı yaşam davranışlarının cinsiyete, yaşa, öğretim düzeyine, aylık gelire, çocuk sayısına, birlikte yaşanılan kişiye ve sosyal güvence durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (p<0,05) tespit edilmiştir.Keywords
Sağlık, Sağlıklı Yaşam, Yaşlı

Abstract

The proportion of the elderly population within the total population rapidly increases throughout the world with the decrease in natality, the improvement in living standards and the consequent increase in human longevity. In Turkey, individuals have begun to spend their old age much longer period of years, and has gained importance during this period specific requirements and healthy life behaviors of elderly individuals. The aim of this study was to investigate the healthy life behaviors of elderly people living in the Etimesgut district of Ankara. The “Healthy Lifestyle Behavior Scale” was used as the data collection tool. Standard deviation, arithmetic mean, t test for two groups, and variance analysis for more than two groups were used to analyze the data. When the information about the healthy life behaviors of elderly individuals are examined; while the most positive opinion was “Having breakfast in the morning”, the most negative opinion was stated as “I exercise at least 3 times a week”. It was determined that the healthy life behaviors of the elderly showed a significant difference according to gender, age, education level, monthly income, number of children, the person who lived together and the social security situation (p <0.05).Keywords
Health, Healthy Life, Elderly

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri