Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Taşra-Merkez İkilemi Bağlamında Ahlat Ağacı Filminin Çözümlenmesi
(Taşra-Merkez İkilemi Bağlamında Ahlat Ağacı Filminin Çözümlenmesi )

Author : Meral ÖZÇINAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1339-1345
378    219


Summary

Bu çalışma, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmini merkez-taşra ve değişen taşra anlayışı perspektifinden incelemeyi hedeflemektedir. Filmde, aile, baba-oğul ilişkileri merkez ve taşra sorunsalı bağlamında incelenmiştir. Film, Türkiye’nin son dönemde sahip olduğu toplumsal yapıyla ilgili önemli fikirler öne sürmektedir. Bu çalışmada; Şerif Mardin’in Merkez-Çevre kavramsallaştırması ve Tanıl Bora’nın Taşraya Bakmak serisinde ortaya koyduğu değişen taşra algısı perspektifi kullanılacaktır. Filmde sıkça vurgulanan taşra kavramının, yönetmenin diğer filmleriyle oluşturduğu ortaklık, Türkiye’nin değişen taşra algısıyla birlikte düşünülerek toplumsal ve sinematografik açıdan fikirler üretilecektir. Bu çalışmada, Taşranın kültürel olanaklılıklarına ve sınırlılıklarına bakılarak filmin bugünün Türkiye’siyle ilgili neler söylediğinin üzerinde durulacaktır. Film çözümlemesi yönteminde ise; filmin metni kadar sinematografik üslubuna odaklanarak sinematografik fikirin üretilmesi ile ilgili çıkarımlarda bulunulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Ahlat Ağacı, Kuyu gibi meteforlar ve özel sahnelere eşlik eden aydınlatma ve ışık üzerinde de durulacaktır. Çünkü bu meteforlar sinemaya ve Türkiye’ye dair pek çok önemli kodu içermektedir.Keywords
Nuri Bilge Ceylan Sineması, Merkez-Taşra, Taşra Algısı, Sinematografi, Ahlat Ağacı.

Abstract

This study aims to examine Nuri Bilge Ceylan's the Wild Pear Tree (2018) movie from the perspective of center-periphery and changing provincial understanding. In the movie the family, the father-son relationship has been examined in the context of the center-periphery problematic therefore the movie argues important ideas associated with the Turkey’s social structure in the recent period. In this study; Şerif Mardin’s Center-Periphery conceptualization and changing provincial perception perspective which Tanıl Bora has revealed in the Looking at the Province serial will be used. The study aims to produce thoughts by thinking commonality the province concept used in the film frequently with the other movies of the director associated with Turkey’s changing provincial perception. In this study the thoughts of the movie about today’s Turkey will be discoursed by focusing cultural possibilities and limitations of province. In film analysis method; it is aimed to make inferences about the production of the cinematographic idea by focusing on the cinematographic style as well as the text of the film. In this context metaphors such as wild pear tree or well and light and lightning accompanying special scenes will be emphasized. Because these metaphors contains many important codes on cinema and Turkey.Keywords
Nuri Bilge Ceylan’s Cinema, Center- Periphery, Provincial Perception, Cinematography, the Wild Pear Tree.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri