Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Poliklinik Hastalarının Hizmet Kalitesi Algısına Yönelik Bir Araştırma
(A Research On The Service Quality Perception Of Outpatients )

Author : Harun KIRILMAZ  & Karama Saeed Hamid BA GARAD  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 85-93
35    28


Summary

Bu araştırmanın amacı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmetleri boyutunda hizmet kalitesi düzeyini belirlemektedir. Diğer bir ifadeyle, poliklinik hastalarının hizmet kalitesi algı düzeylerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda poliklinik hastalarının hizmet kalitesi algı düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Babakus ve Mangold (1992) tarafından geliştirilen ve Sevimli (2006) tarafından Türkçeye uyarlan hizmet kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada hastaların cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu ve gelir durumunu tespit etmek adına kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Hizmet kalitesi ölçeği 5 boyutu temsil eden ve hastaların hastane kalitesine yönelik beklentileriyle ilgili 15 madde içermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların hizmet kalitesi algı düzeylerinin iyi olduğu görülmüştür. Katılımcıların cinsiyeti ve medeni durumu ile hizmet kalitesi algı düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Benzer şekilde, katılımcıların yaşları ile gelir durumları ile hizmet kalitesi algı düzeyleri arasında da anlamlı ilişki bulunamamıştır. Ancak katılımcıların öğrenim durumları ile hizmet kalitesi algı düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.Keywords
Hizmet Kalitesi, Sağlık Hizmeti, Hastane

Abstract

The aim of this study is to determine the level of service quality in polyclinic services in Sakarya Training and Research Hospital. In other words, service quality perception levels of outpatients are aimed to be revealed. At the same time, it is investigated whether the perception of service quality of outpatients varies according to socio-demographic variables. Descriptive research model was used in the research. The personal information form as a data collection tool and the service quality scale developed by Babakus and Mangold (1992) and adapted to Turkish by Sevimli (2006) was used. Personal information form was used to determine gender, age, marital status, educational status and income status of the patients. The service quality scale includes 15 items representing the 5 dimensions and the expectations of the patients regarding the quality of the hospital. According to the findings of the study, it was seen that the service quality perception levels of the participants were good. There was no significant relationship between gender and marital status and service quality perception levels of the participants. Similarly, no significant relationship was found between the ages of participants and their income status and the level of perception of service quality. However, a significant relationship was found between the educational level of the participants and their perception of service quality.Keywords
Service Quality, Health Care, Hospital

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri