Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelerin Kesici Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
(Evaluation of The Attitude of Nurses To Safe Use of Needlestick and Sharp Medical Instruments: An Example of Training and Research Hospital )

Author : Ali YILMAZ   & Nesrin AKÇA & Seda DÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 149-155
49    31


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin kesici delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve kesici delici tıbbi aletlerin güvenli kullanımına yönelik tutumlarının bireysel ve demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 119 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları bölüm değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği ancak medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslekte çalışma süresi ve kurumda çalışma süresinin hemşirelerin kesici delici tıbbi aletleri güvenli kullanıma yönelik tutumları açısından bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen bu sonuçların hemşirelerde çalışan güvenliğinin geliştirilmesine yönelik yapılacak iyileştirmelerde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.Keywords
kesici delici alet yaralanmaları, güvenli kullanım, çalışan güvenliği, hemşireler

Abstract

Aim: The aim of this study to determine the attitude levels of nurses to safe use of needlestick and sharp medical instruments and to determine whether or not the attitude level of safe use of needlestick and sharp medical instruments differ according to individual and demographic characteristics. Methods: The population of study included nurses who are working at Kırıkkale University Faculty of Medicine Hospital. The sample is not selected in the study, tried to reach the whole universe and a total of 119 usable responses were obtained. Results: According to result of this study, there are statistically significant differences between nurses’ evaluations related to the attitude of safe use of needlestick and sharp medical instruments by worked department variable whereas marital status, age, educational status, work experience and work experience at the hospital do not create a difference in terms of the attitude of nurses to safe use of needlestick and sharp medical instruments. Conclusion: It is thought that these results obtained from the study will guide the improvements in the safety of nurses.Keywords
needlestick and sharp medical instruments, safety use, worker safety, nurses

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri