Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeni Kamu Yönetiminde Sınır Güvenliği Ve Sivilleşme Süreci Arasındaki İlişkiye Yönelik Kavramsal Bir İnceleme
(A Conceptual Study On The Relationship Between Border Security And Civilization In New Public Administration )

Author : Haydar PEKDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 53-62
53    30


Summary

Klasik kamu yönetimi anlayışından yeni kamu yönetimi anlayışına geçiş ile birlikte pek çok paradigma gibi, güvenlik algısında da önemli değişiklikler olmuştur. Daha çok yönetim erkinden yönetilene doğru güç akımını ifade eden yeni kamu yönetiminde, geçmişteki klasik kamu yönetimi anlayışının militarist ya da korumacı ve devletçi yaklaşımları yerini daha sivil bir yapıya bırakmaktadır. Buradan hareketle; güvenlik hizmetlerinin yeni kamu yönetiminde, kökenlerinin klasik kamu yönetimi anlayışına bağlı olması nedeniyle, önemli bir alan teşkil ettiğini ifade etmek mümkündür. Yapılan bu çalışmada, yeni kamu yönetiminde sınır güvenliği ve sivilleşme süreci arasındaki ilişkinin kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede dokuman tarama modeli ve sosyal bilimlerde içerik analizi yöntemleri ile ilgili temel ve güncel kaynaklar incelenmiştir. Daha sonra elde edilen bulgular kıyaslanarak, yeni kamu yönetiminde sınır güvenliği ile sivilleşme kavramları bir arada değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sınır yönetimi, yeni kamu yönetimi ile klasik kamu yönetimi arasında bir geçiş sürecini ifade etmektedir. Özellikle yönetilen ile yöneten arasındaki güç dengesinin ülkeler arasındaki farklılıkları, sınır yönetiminde geleneksel ya da klasik kamu yönetimi argümanlarının sert ve katı bir şekilde uygulanmasına zemin hazırlamaktadır.Keywords
Yeni Kamu Yönetimi, Sivilleşme, Sınır Güvenliği.

Abstract

With the transition from a classical public administration approach to a new understanding of public administration, there have been significant changes in the security perception as well as many paradigms. In the new public administration, which expresses the power flow from the governance to the managerial, the militarist or conservative and statist approaches of the classical public administration understanding of the past are replaced by a more civilian structure. From this point of view, it is possible to state that security services constitute an important area in the new public administration because their origins are dependent on the classical public management approach. In this study, it is aimed to examine the relationship between the border security and civilization process in the new public administration. In this study, basic and current sources of content analysis methods in document scanning model and social sciences were examined. Then, the findings were compared and the concepts of border security and civilization were evaluated together in the new public administration. According to the findings of the study, border management refers to a transition process between new public administration and classical public administration. Particularly, the differences between the governed and the ruling power balance between the countries, the border management of traditional or classical public administration arguments is laid the ground for a rigid and rigorous implementation.Keywords
New public administration, civilization, border security.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri