Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi
(The Investigation Of Entrepreneurship Tendency Of Mersin University Tourism Faculty Students )

Author : Gülser YAVUZ  & Mehmet BEYAZGÜL & Erdinç KARADENİZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1305-1315
152    97


Summary

Girişimcilik, ülkelerin gelişme ve kalkınmalarında oldukça önemli bir olgudur. Bu çalışma geleceğin girişimci adayları olabilecek Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek üzere yapılmıştır. 1 Şubat - 30 Mayıs 2018 tarihlerinde yürütülen çalışmada, anket yoluyla veri toplanmıştır. Toplanan anketlerden 390 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde frekans, güvenilirlik, ANOVA, t-testi analizleri yapılmıştır. Analiz bulgularına göre öğrencilerin girişimci eğilimlerinin olduğu söylenebilmektedir. Öğrencilerin girişimcilik özellikleri en yüksek oranda “İçsel Kontrol” boyutundadır. “Belirsizliğe Tolerans” boyutu ise genel ölçek ortalamasının altında kalarak en düşük ortalamaya sahip olan boyut olmuştur. “İçsel Kontrol” ve “Yaratıcılık” boyutlarında ise bölümler arası anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yine çalışmanın bulgularında öğrencilerin cinsiyetine ve yaşına göre girişimci özelliklerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerden kendine ait bir işyeri açma düşüncesine sahip öğrenciler ile böyle bir düşüncesi olmayan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunda girişimcilik eğilimlerinin olduğu ancak bu konuda izleyecekleri yol ve yöntemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.Keywords
Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Turizm Fakültesi, Mersin

Abstract

Entrepreneurship is a significant phenomenon for the development of countries. The present study was conducted to determine the entrepreneurship tendencies of the students of Mersin University, Tourism Faculty, who may be the future entrepreneur candidates. The study was conducted between February 1 and May 30, 2018. The data were collected with questionnaires. A total of 390 questionnaires were usable among the collected ones. The frequency, reliability, ANOVA, t-test analyses were carried out on the data. According to the findings of the analyses, it is possible to claim that the students have entrepreneurial tendencies. The entrepreneurship features of the students are at the highest level in the “Internal Control” dimension. The “Tolerance to Uncertainty” dimension was determined to have the lowest average and was below overall scale average. Significant differences were detected among the departments of the students in the “Internal Control” and “Creativity” dimensions. Again, among the findings of the study, it was also determined that entrepreneurial characteristics showed significant differences according to the gender and age of the students. Besides, significant differences in entrepreneurial tendencies were also detected between the students who had the idea of opening a business that belong to themselves and the students who did not have such an idea. According to the results of the study, it was determined that most of the students had entrepreneurial tendencies; however, they did not have adequate knowledge on the methods they would apply.Keywords
Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Tourism Faculty, Mersin.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri