Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tüketici Etnosentrizmi, Çevre Etkisi Ve Yerli Üretim Ürünleri Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Examining Relationship Between Consumer Ethnocentrism, Environmental Impact And Intention To Purchasing Domestic Products )

Author : Yasin GÜLTEKİN  & Mustafa KAPLAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1072-1081
204    128


Summary

Son dönemde hem dünya hem Türkiye’de ekonomik ve siyasal çerçevede yaşanan gelişmeler ile beraber ülkeler yönlerini yerelleşmeye doğru çevirmişlerdir. Araştırmalarda tüketici etnosentrizmi genellikle yabancı ürünlere yönelik algılar ile ilişkisi çerçevesinde incelenmektedir. Bu çalışmada da bu eksikliğe yönelik olarak özellikle son dönemde gündeme gelen yerli üretim ürünlerinin kullanılması tüketici etnosentrizmi çerçevesinde araştırılmaktadır. Araştırmanın temel amacı tüketici etnosentrizmi, çevre etkisi ve yerli üretim ürünleri satın alma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çerçevede ortaya konan hipotezler tüketicilerden yapılandırılmış anket formu aracılığı ile toplanan veriler analiz edilerek test edilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenilirlik analizi ve hipotezleri test etmek amacıyla YEM analizlerinden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda tüketici etnosentrizmi ile yerli üretim ürünleri satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra çevre etkisi ile hem tüketici etnosentrizmi hem de yerli üretim ürünleri satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca tüketici etnosentrizminin çevre etkisi ile yerli üretim ürünleri satın alma niyeti arasındaki ilişkide aracılık etkisi gösterdiği belirlenmiştir.Keywords
Tüketici Etnosentrizmi, Satın alma niyeti, Tüketici davranışı

Abstract

Countries have turned their direction towards localization with recent economic and political developments in Turkey and the World. Generally consumer ethnocentrism examined within relationship perceptions about foreign products in the research. In this study, consumer ethnocentrism is investigated within the framework of using Turkish domestic production products, which have been on the agenda recently in Turkey. The main purpose of the study is investigated the relationship between consumer ethnocentrism, environmental impact and intention to purchase products of domestic production. The hypotheses were tested by analyzing the data, which are collected from the consumers via structured questionnaire form. In this study, descriptive statistics, reliability analysis, explanatory factor analysis (AFA) and confirmatory factor analyzes (DFA), and hypothesis are examined. As a result of the analyzes, it was found out that there is a positive relationship between consumer ethnocentrism and the intention to purchase domestic products. In addition, a positive relationship was found out between the environmental impact and the intention to purchase both consumer ethnocentrism and domestic production products. Lastly, it has been determined that consumer ethnocentrism acts as mediator in the relationship between the environmental impact and the intention to purchasing domestic products.Keywords
Consumer Ethnocentrism, Intention to Purchase, Consumer Behavior

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri