Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul Öğretmenlerinin Okuma Tutum ve Alışkanlıklarına İlişkin Görüşleri
(Views Of Primary School Teachers On Reading Attitude And Reading Habits )

Author : Tunay Can TUNÇ  & İhsan Seyit ERTEM  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1037-1051
315    359


Summary

Öğretmenlerin öncelikli olarak okumaya karşı olumlu yönde tutum geliştirmesi, kendisini okuma alanında geliştirecek etkinliklerle iç içe olması, okumaya karşı olumlu tutum ve alışkanlığı önce kendisinin kazanması gerekmektedir. Kendisini okumaya karşı tutum ve alışkanlık konusunda geliştiren öğretmen, öğrencilerine olumlu bir rol model olacaktır. Bu araştırma, ilkokul öğretmenlerinin okumaya karşı tutumlarını ve okuma alışkanlıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel veriler odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki devlet okullarında görev yapan 10 öğretmen ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ilkokul öğretmenlerinin okumaya yönelik görüşlerinin olumlu yönde olduğu görülmektedir. Öğretmenler genel olarak ev ve iş yükünün fazlalığı, kütüphanelerin yetersizliği, okumaya karşı olumsuz tutum, geçim sıkıntısı, okuma alışkanlığı kazanamama, aktif sosyal medya kullanımı gibi sebeplerden dolayı yeterince kitap okumadıklarını ifade etmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin genel olarak gürültülü ortamlarda kitap okumayı tercih etmedikleri ve bireysel ve çevresel faktörlerin okumalarını etkilediği görülmektedir. Ayrıca ilkokul öğretmenlerinin sosyal medyayı yetersiz okumalarının bir nedeni olarak gördükleri belirlenmiştir.Keywords
İlkokul Öğretmenleri, Odak Grup Görüşmesi, Okuma Tutumu, Okuma Alışkanlığı

Abstract

Teachers have to develop a positive attitude towards reading, to be involved in activities that will improve themselves in the field of reading, and to gain positive attitudes and habits towards reading. The teacher, who develops himself on good attitude and habit towards reading, will be a positive role model for his students. This research aims to determine the attitudes of primary school teachers towards reading and their reading habits. Qualitative method was used in the research. Qualitative data were collected by focus group interviews. In the 2017-2018 academic years, a focus group interview was held with 10 teachers working in public schools in Ankara. As a result of the study, it is seen that primary school teachers' views on reading are positive. Teachers generally stated that they did not read enough books due to reasons such as excessive home and workload, lack of libraries, negative attitude towards reading, financial difficulty, lack of reading habit, and active social media use. It is seen that primary school teachers generally do not prefer to read books in noisy environments and individual and environmental factors affect their reading. In addition, it was determined that primary school teachers perceive social media as the reason for their lack of reading.Keywords
Primary School Teachers, Focus Group Interviews, Reading Attitude, Reading Habit

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri