Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Makroekonomik Değişkenlerin Otomotiv İthalatına Etkisi: BRICS ve Türkiye Örneği
(The İnfluence of Macroeconomic Variables on Automotive İmport: The BRICS and Turkey Case )

Author : Serdar BUDAK  & Veysel YILMAZ & Ahmet KASAP  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 882-892
    


Summary

Otomotiv sektörü istihdam hacmi ve teknolojik gelişmede yarattığı katkı nedeniyle 20. Yüzyılın ekonomik değişiminin öncüsü konumundadır. Günümüzde küresel pazarın öncü markalarının neredeyse tamamı gelişmiş ülkelerdedir. Özellikle yüksek nüfuslu ülkeler düşük işgücü maliyetleri nedeniyle ara mal tedarikçisi, nihai mal tüketicisi konumundadır. Gelişmekte olan ülkeler 1980 sonrası dönemde ihracata yönelik sanayileşme stratejisiyle birlikte sanayi sektörüne yatırımlar yaparak ekonomik büyümelerini hızlandırmışlardır. Ekonomik büyüme ile artan gelir düzeyi beraberinde ithalat eğiliminin de artırmasına neden olmaktadır. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerde gelir düzeyindeki artışın otomobil ithalatını da artırması beklenmektedir. Bu bağlam da nüfus yoğunlukları ile yakın gelecekte dünya ekonomisinde öncü ülkeler konumunda olacağı düşünülen BRICS ülkeleri ve ekonomik ve nüfus yapısı itibariyle aynı özellikler gösteren ve bu grup içerisinde değerlendirilen Türkiye’de otomotiv ürünleri ithalatını etkileyen makroekonomik değişkenlerin belirlenmesi gereğini beraberinde getirmiştir. Çalışmada BRICS ülkeleri ve Türkiye’de makroekonomik değişkenler ile otomotiv ürünleri ithalatı ilişkisi incelenmiştir. 1995-2016 yılları arası verileri kullanılarak yapılan Panel Veri Analizi sonuçlarına göre makroekonomik değişkenler ile otomotiv ürünleri ithalatı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre GSYİH ile otomotiv ithalatı arasında pozitif bir ilişki tespit edilirken döviz kurları ve faiz oranları ile otomotiv ithalatı arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.Keywords
Otomotiv İthalatı, Büyüme, Panel Veri Analizi

Abstract

The automotive sector is the pioneer of the economic change of the 20th century due to its employment volume and technological contribution. Today, almost all of the leading brands in the global market are in developed countries. Particularly high-populated countries are intermediate goods suppliers and final goods consumers due to low labor costs Developing countries accelerated their economic growth by making investments in the industrial sector with the industrialization strategy for export in the post-1980 period. Increased income level in addition to the economic growth caused an increase in import tendency. It is expected that the increase in the level of income will also increase the imports of automobiles, especially in countries with a high young population. Within this context, in BRICS countries that are considered to be the leading countries in world economy due to their population density and in Turkey which is involved in this group having similar characteristics in terms of economy and population, it appears essential to determine the macroeconomic variables influencing imports of automotive products. In this study, the relationship between macroeconomic variables and automotive produces in BRICS countries and Turkey was examined. Based on the panel data analysis using data from 1995 to 2016, a significant relationship between macroeconomic variables and import of automotive products was determined. Accordingly, there was a positive relationship between GDP and automotive import while a negative relationship between exchange rates, interest rates, and automotive import.Keywords
Automotive Import, Growth, Panel Data Analysis

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri