Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLERDE SOSYAL ORTAMLARDA GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FoMO) BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELEMESİ
(EXAMINATION OF ADOLESCENT’S FEAR OF MISSING OUT (FoMO) THE DEVELOPMENTS ON SOCIAL MEDIA IN TERMS OF SOME VARIABLES )

ERGENLERDE SOSYAL ORTAMLARDA GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FoMO) BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELEMESİ

 
Author : Eser KARAL  & Lokman BİRLİK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 52
Page : 2999-3005
DOI Number: :
Cite : Eser KARAL & Lokman BİRLİK, (2021). ERGENLERDE SOSYAL ORTAMLARDA GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FoMO) BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELEMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 52, p. 2999-3005. Doi: 10.31576/smryj.1174.
    


Summary

Bu çalışma ergenlerde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusunu (FoMO) bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nedensel karşılaştırma modeli benimsenerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine uzaktan devam eden farklı liselerde ve sınıf düzeylerinde öğrenim gören farklı demografik yapıya sahip 355 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından katılımcıların kişisel özelliklerinin belirlenmesi için oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Przybylski ve arkadaşlarının (2013) bireylerin sosyal ağlardaki gelişmeleri kaçırma korkusunu ölçmek için geliştirdiği; geçerlilik ve güvenirlik çalışması Gökler ve ark. (2016) tarafından yapılarak Türkçeye uyarlanma çalışmasının yapıldığı Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (SOGKKÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.00 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ile katılımcıların internet kullanım sıklığı değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. Araştırmanın diğer bir bulgusu ise; sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ile katılımcılar tarafından kullanılan sosyal medya hesabı arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO); katılımcıların cinsiyeti, sınıf düzeyleri, gelir durumları ve kullanılan teknolojik araç değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırma, ileride yapılacak çalışmalara yol gösterici olabilecektir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ergenlerin sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) düzeyini azaltacak çalışmalara yer verilebilir.Keywords
Fomo, sosyal medya, ergenler.

Abstract

This study was conducted to examine the fear of missing out on social platforms (FoMO) in adolescents in terms of some variables. The research was conducted by adopting the causal comparison model. The study group of the research consists of 355 people with different demographic structures who continue their education as distanced in the 2020-2021 academic year, studying at different high schools and different grades. The sample group of the research was determined by the easily accessible sampling method. In the study, the Personal Information Form created by the researchers to determine the personal characteristics of the participants, a validity and reliability study to measure individuals' fear of missing out on social networks developed by Przybylski and friends (2013), The Fear of Missing Out in Social Environments Scale (SOGKKÖ), which was made and adapted to Turkish by Gökler and friends (2016), was used. SPSS 23.00 package program was used in the analysis of the data. As a result of the analysis, a significant difference was found between the fear of missing out on social media (FoMO) and the frequency of internet use of the participants. Another finding of the study is that there is a statistically significant difference between the fear of missing out on social media (FoMO) and the social media account used by the participants. It was observed that the fear of missing out on social media (FoMO) did not differ according to the participants' gender, grades, income status and technological tool variables. The research may be a guide for future studies. In line with the results of the research, studies can be included to reduce the level of fear of missing out (FoMO) in social environments.Keywords
FoMO, social media, adolescents.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri