Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF ATTITUDE LEVELS OF TEACHERS TOWARDS MEASUREMENT AND EVALUATION. )

ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Mustafa YILDIZ  ; Özgür ÇİÇEK; Ercan ÖZÇELİK; Şeyhmus BOZ & Osman ADMIŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 49
Page : 2206-2213
DOI Number: :
Cite : Mustafa YILDIZ ; Özgür ÇİÇEK; Ercan ÖZÇELİK; Şeyhmus BOZ & Osman ADMIŞ, (2021). ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 49, p. 2206-2213. Doi: 10.31576/smryj.1044.
    


Summary

Bu araştırmada, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi ve tutum düzeylerinin bazı değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmadaki veriler, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde görev yapan ortaokul öğretmenlerinden 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. dönemi içerisinde toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin, programdaki tutuma ilişkin tutumlar ve olumlu tutumlar “iyi” düzey, olumsuz tutumlar ise “orta” düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının cinsiyet ve yaş değişkenine göre anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Öğretmenlerin kıdemlerine göre ölçme ve değerlendirme tutumu alt boyutlarından olan programdaki duruma ilişkin tutumlar arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Ancak diğer boyutlarında ise anlamlı farklılaşmanın olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerinin eğitim düzeylerine göre ölçme ve değerlendirme tutumu alt boyutlarından sadece olumsuz tutum arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim alıp almama durumlarına göre ölçme ve değerlendirme tutumu alt boyutlarından olan programdaki duruma ilişkin tutumları ve olumlu tutum boyutlarında anlamlı fark olduğu saptanmıştır.Keywords
Tutum, ölçme, değerlendirme, öğretmen

Abstract

In this study, the determination of teachers' attitude levels towards measurement and evaluation and whether there is a statistically significant difference in terms of some variables were investigated. The data in the research were collected from secondary school teachers working in the central districts of Diyarbakır province in the second term of the 2020-2021 academic year. According to the results obtained, it was determined that the attitudes and positive attitudes of the teachers towards the attitude in the program were at the "good" level, and the negative attitudes were at the "moderate" level. It was determined that there was no significant difference in the attitudes of teachers towards measurement and evaluation according to gender and age variables. It was determined that there was no significant difference between the attitudes towards the situation in the curriculum, which is one of the sub-dimensions of the attitude of measurement and evaluation according to the seniority of the teachers. However, it was determined that there was a significant difference in other dimensions. It was determined that there was only a significant difference between the negative attitudes of the measurement and evaluation attitude sub-dimensions according to the education levels of the teachers. It has been determined that there is a significant difference in the dimensions of attitudes towards the situation in the program and positive attitude dimensions, which are among the sub-dimensions of measurement and evaluation attitude, according to the teachers' in-service training or not.Keywords
Attitude, measurement, evaluation, teacher

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri