Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2/4 ORANININ, SPOR YAPAN KİŞİLERDE KİŞİLİK, ÖFKE VE SALDIRGANLIK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATION OF THE 2D:4D RATIO WITH PERSONALITY, ANGER AND AGGRESSION IN PEOPLE WHO DO SPORT )

2/4 ORANININ, SPOR YAPAN KİŞİLERDE KİŞİLİK, ÖFKE VE SALDIRGANLIK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Aylin ZEKİOĞLU  ; Nevzat MUTLUTÜRK & Sami ÇAMKERTEN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 49
Page : 2084-2093
DOI Number: :
Cite : Aylin ZEKİOĞLU ; Nevzat MUTLUTÜRK & Sami ÇAMKERTEN, (2021). 2/4 ORANININ, SPOR YAPAN KİŞİLERDE KİŞİLİK, ÖFKE VE SALDIRGANLIK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ . SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 49, p. 2084-2093. Doi: 10.31576/smryj.1028.
    


Summary

Bu çalışmanın amacı spor yapan kişilerde 2/4 oranının kişilik, öfke ve saldırganlık ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya kolay örneklem yöntemiyle ulaşılabilen 213’ü (%66,1) takım sporu, 107’si bireysel spor yapan (%33,2) (2 kişi yaptığı spor türünü belirtmemiştir (%0,6)) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören, 18 yaş üstü ve sağlıklı gönüllü olarak katılmayı kabul eden 102’si kadın (%31,7) ve 220’si erkek (%68,3) olmak üzere toplam 322 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllülere ilk olarak sosyo-demografik bilgi formu, Beş Faktör Kişilik Envanteri, Saldırganlık Ölçeği ve Süreli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların önce sağ eldeki 2. ve 4. parmak ölçülmüş daha sonra ise sol eldeki 2. ve 4. parmak ölçümü ile elin antropometrik ölçümleri tamamlanmıştır. Çalışmada öncelikle parmak uzunluklarına göre oluşturulan prenatal östrojen hormonu baskın grup ile testosteron hormonu baskın grubun Beş Faktör Kişilik Envanteri faktörleri puanları, Saldırganlık Ölçeği ve Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği ve alt boyut puanları sağ ve sol el için ayrı ayrı olacak şekilde farklı gruplar için t-testi analiziyle karşılaştırılmış ve sadece Öz-Denetim / Sorumluluk faktöründe anlamlı farklılık bulunmuştur. Daha sonra her iki elinde de prenatal östrojen hormonu baskın grup, her iki elinde de testosteron hormonu baskın grup ve ellerinden birinde prenatal östrojen hormonu baskın grup olarak oluşturulan üç grubun Beş Faktör Kişilik Envanteri faktörleri puanları ve Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği ve alt boyut puanları tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmış ve anlamlı farklılık bulunamamıştır.Keywords
2/4 oranı, kişilik, öfke, saldırganlık

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between 2D:4D rate and personality, anger and aggression in people doing sports. A total of 322 people reached with easy sampling method participated in the study. 213 (66.1%) participants played team sports and 107 played individual sports (33.2%) (2 did not specify the type of sport (0.6%)). Participants studying at the Faculty of Sport Sciences at Manisa Celal Bayar University consisted of 102 women (31.7%) and 220 men (68.3%) and agreed to participate voluntarily. Socio-demographic information form, Five Factor Personality Inventory, Aggression Scale, and continuous anger-Anger Style Scale were applied to the participants. Then, anthropometric measurements of the hand were completed by first and second finger measurements on the right hand and then on the left hand. In the study, prenatal estrogen hormone and testosterone hormone dominant groups were formed based on finger lengths. Later, the Five Factor Personality Inventory factors scores, Aggression Scale, and continuous Anger-Anger Style Scale and sub-dimension scores of these groups were obtained. These scores were compared with the t-test analysis separately for the right and left hand. A significant difference was found in the Self-control / Responsibility factor. Then, two-hand prenatal estrogen hormone and testosterone hormone dominant groups and one-hand prenatal estrogen hormone dominant group were formed. Five Factor Personality Inventory factors scores and Continuous Anger-Anger Style Scale and subscale scores of these three groups were compared with one-way analysis of variance. No significant difference was found.Keywords
2/4 ratio, personality, anger, aggression

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri