Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİLERİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGISININ MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF CONSUMERS’ PERCEPTİON OF BRAND PERSONALİTY ON BRAND LOYALTY )

TÜKETİCİLERİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGISININ MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 
Author : Gülşah AYAZ   & Kahraman ÇATI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 49
Page : 2071-2083
DOI Number: :
Cite : Gülşah AYAZ & Kahraman ÇATI, (2021). TÜKETİCİLERİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGISININ MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 49, p. 2071-2083. Doi: 10.31576/smryj.1027.
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde 2020-2021 yılları arasında eğitim gören öğrencilerin marka kişiliği algısının marka bağlılığı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada elde edilen veriler online anket tekniği uygulanarak toplanmıştır. 426 öğrenciden elde edilen anketler, SPSS 22.00 paket programı kullanılarak analizler edilmiştir. Araştırmada ilk önce marka bağlılığı ve marka kişiliği algısının boyutlarını belirleyebilmek için faktör analizleri uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda marka bağlılığı için tek boyut ve marka kişiliği algısı için de dört farklı alt boyut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan regresyon analizinde marka kişiliği algısı alt boyutlarından heyecan ve gelişmişlik boyutlarının, marka bağlılığını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Demografik özellikler açısından yapılan analiz sonucunda ise; demografik özelliklerden katılımcıların cinsiyeti, okudukları fakülte, ikamet yeri ve favori marka seçimi ile marka kişiliği algısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüş; yine katılımcıların cinsiyeti, yaşı, okudukları fakülte ve ikamet yeri ile marka bağlılığı arasında da anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.Keywords
Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Bağlılığı, Marka Kişiliği Algısı

Abstract

The aim of this study is to analyze the effect of brand personality perception of students studying at Bitlis Eren University between 2020-2021 on brand loyalty. The data obtained in the study were collected by using the online survey technique. The questionnaires obtained from 426 students were analyzed by using the SPSS 22.00 package program. Firstly, factor analysis was applied to determine the dimensions of brand loyalty and brand personality perception in the research. As a result of the factor analysis, it was concluded that there are one dimension for brand loyalty and four different sub-dimensions for brand personality perception. In the regression analysis, it was concluded that excitement and development dimensions, which are among the sub-dimensions of brand personality perception, affect brand loyalty. As a result of the analysis made in terms of demographic characteristics; it was observed that there is a significant difference between the gender of the participants, their faculty of study, place of residence and their favorite brand selection and their brand personality perception; there was also a significant difference between participants' gender, age, faculty and place of residence and brand loyalty.Keywords
KeyWords: Brand, Brand Loyalty, Brand Personality Perception

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri