Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİ SÜRECİ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF CLASROOM TEACHERS ON THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN PRIMARY READING AND WRITING TEACHING IN THE PANDEMIC PROCESS )

PANDEMİ SÜRECİ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

 
Author : Fatih Yılmaz    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 49
Page : 2025-2038
DOI Number: :
Cite : Fatih Yılmaz , (2021). PANDEMİ SÜRECİ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 49, p. 2025-2038. Doi: 10.31576/smryj.1023.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaştığı sorunları ve deneyimlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde görev yapan 11 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılara sosyal medya platformlarından ulaşılmış ve Word üzerinden hazırlanan görüşme formu çalışmaya katılmak için gönüllü olan birinci sınıf öğretmenlerine ulaştırılmıştır. Görüşme formunda, demografik bilgileri belirlemeye yönelik 5 soru dışında 8 açık uçlu soru yer almaktadır. Görüşme formu hazırlanırken uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Veri toplama süreci 2 hafta sürmüş ve elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, pandemi sürecinin yüz yüze eğitim döneminde sürecin kesintiye uğraması ve pandemi kuralları ilkokuma ve yazma öğretimine olumsuz yansımış ve birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Uzaktan eğitim döneminde ise sınıf öğretmenlerinin görev yaptıkları bölgelere, okul türlerine ve kıdem yıllarına göre karşılaştığı sorunların da farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Uzaktan eğitim döneminde; teknolojik tabanlı sorunlar, öğretimsel faaliyetler ve öğretmenlerin artan sorumlulukları üzerinde bulgulara ulaşılmıştır. Bunların dışında; sosyal deneyim, etkileşimsizlik ve veli tabanlı problem yaşayan sınıf öğretmenlerinin diğer sorunları görev yaptıkları okul türüne göre farklılıklar göstermiştir. Pandemi sürecinde ilkokuma ve yazma öğretimi, imkanı ve altyapısı yeterli olan bölgeler için teknolojik bir eğitim fırsatına dönüşürken yeterli altyapı ve desteğe sahip olmayan bölgelerde fırsat eşitsizliğine yol açmıştır.Keywords
Pandemi, İlkokuma ve yazma öğretimi, Uzaktan eğitim, Sınıf öğretmeni.

Abstract

The aim of this research is to examine the problems and experiences faced by classroom teachers in the first literacy and writing teaching during the pandemic process. The study group consists of 11 first-year teachers working in seven geographical regions of Turkey in the 2020-2021 academic year. Participants were reached through social media platforms and the interview form prepared through Word was delivered to the first-year teachers who volunteered to participate in the study. The interview form contains 8 open-ended questions, with the exception of 5 questions for determining demograpgic information. While preparing the interview form experts opinions were used. The data collection process lasted 2 weeks and the data obtained were examined by content analysis. According to the findings of the study, interruption of the process during the face-to face education period of the pandemic process and Pandemic rules reflected negatively on primary education and writing teaching and brought many problems. It has been found that the problems faced by classroom teachers according to the regions, school types and seriority years they serve also differ during the distance education period. During the distance education period; findings have been made on technologically based on problems, educational activities and increasing responsibilities of teachers. Apart from these social experience, non-interaction and other problems of classroom teachers who experienced parent-based problems differed according to the type of school they served in. Primary education and Writing Teaching it has become a technological educational opportunity for regions with sufficient facilities and infrastructure, while it has led to inequality of opportunity in regions that do not have sufficient infrastructure and support during the pandemic process.Keywords
Pandemic, The first literacy and writing teaching, Distance education, Classroom teacher

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri