Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KANSER HASTALARINDA DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGININ İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF STATE AND TRAIT ANXIETY IN CANCER PATIENTS )

KANSER HASTALARINDA DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGININ İNCELENMESİ

 
Author : Muhammed Ali AĞCA   & Selahattin AVŞAROĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 49
Page : 2014-2024
DOI Number: :
Cite : Muhammed Ali AĞCA & Selahattin AVŞAROĞLU, (2021). KANSER HASTALARINDA DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGININ İNCELENMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 49, p. 2014-2024. Doi: 10.31576/smryj.1022.
    


Summary

Bu araştırmanın genel amacı kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygılarının; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, hastanın şu anki kanser evresi, hastanın kanser tanısı almasının üzerinden geçen süre değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 yılları arasında İstanbul ilinde kanser tedavisi görmekte olan 175 yetişkin kanser hastası oluşturmaktadır. Araştırmada ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve ‘’Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI)’’ kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kanser hastalarının 93’ü kadın 82’si erkek olmakla birlikte katılımcıların yaş ortalaması 49.4’tür. Araştırma, ilişkisel tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Verilerin analizinde; değişenler arasında ilişki olup olmadığının anlaşılması ve eğer anlamlı bir ilişki varsa bu ilişkinin düzeyinin belirlenebilmesi için Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı, gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi için Bağımsız Gruplar t-Testi ve varyans analizi (ANOVA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kadın kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygılarının, erkek hastalara kıyasla, anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygıları ile yaşları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulgulanmıştır. Öte yandan çalışmaya katılan kanser hastalarının durumluk ve sürekli kaygılarının; hastanın eğitim düzeyi, hastanın şu anki kanser evresi ve hastanın kanser tanısı almasının üzerinden geçen süre değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Kanser hastaları, durumluk kaygı, sürekli kaygı

Abstract

The general purpose of this study is to determine the relationship between the state and trait anxiety of cancer patients and the variables of age, gender, education level, current cancer stage of the patient, and the time elapsed since the patient was diagnosed with cancer. The study group of the research consists of 175 adult cancer patients receiving cancer treatment in Istanbul between the years 2020-2021. "Personal Information Form" and "State-Trait Anxiety Inventory (STAI)" were used in the research. While 93 of the cancer patients participating in the study were female and 82 were male, the average age of the participants was 49.4. The research was designed in accordance with the relational screening model. Pearson Product Moments Correlation Coefficient was used to understand whether there is a significant relationship between the variables and, if there is, to determine the level of this relationship. In addition, Independent Groups t-Test and analysis of variance (ANOVA) techniques were used to determine whether there was a statistically significant difference between the groups. As a result of the analysis, it was determined that the state and trait anxiety of female cancer patients was significantly higher than that of male patients. In addition, a negative and significant relationship was found between the state and trait anxiety of cancer patients and the age of the patients. On the other hand, it was found that the patients' state and trait anxiety did not differ statistically significantly according to the education level of cancer patients, the current cancer stage and the time elapsed since the diagnosis of cancer.Keywords
Cancer patients, state anxiety, trait anxiety

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri