Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Lise Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Akran İlişkileri

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile akran ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılı Batman il merkezindeki Anadolu liselerinde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubu 139 erkek, 160 kadın ve 11. Sınıf 121, 12. Sınıf 178 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada kişisel bilgi formu, Akran ilişkileri ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS Programının tek yönlü bağımsız t testi, ANOVA ve Pearson Çarpım Momentler Korelasyonu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, sınıf düzeyi değişkeninde Beş Faktör Kişilik ve akran ilişkileri ölçeklerinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre ise sadece Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin nörotiklik alt ölçeğinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Akran ilişkileri alt ölçeği ile beş faktör kişilik ölçeğinin diğer alt ölçeklerinde, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile akran ilişkileri arasında nörotiklik alt ölçeğinin dışında diğer bütün alt ölçeklerde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords
Lise Öğrencileri, Kişilik Özellikleri, Akran İlişkileri

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri