Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

Geleceğin çalışanları olarak üniversite öğrencileri, organizasyonel ortamlarda inovasyonun önemli bir kaynağıdır. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyinin “Bireysel Yenilik Ölçeği” kapsamında belirlenmesidir. Veri toplama aracı olarak 1977 yılında H. Thomas Hurt, Katherine Joseph ve Chester. D. Cook tarafından geliştirilen, 2010 yılında Türkçeye uyarlamasını geçerliği ve güvenirliği Kılıçer ve Odabaşı’nın yaptığı “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada 20 ifadeden oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.873 olarak bulunmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu; 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde bulunan ve önlisans düzeyinde eğitimlerine devam eden 123 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan biri meslek yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilerin cinsiyetleri ile bireysel yenilikçilik ölçeği boyutlarından değişime direnç ve fikir önderliği boyutu arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Diğer bir sonuca göre öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ile değişime direnç ve fikir önderliği boyutları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir Analiz sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin orta düzeyde bireysel yenilikçilik puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür.Keywords
Bireysel Yenilikçilik, Ön Lisans, Eğitim

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri