Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMSEVERLİK VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; evdekal çağrısı ile uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerinin yardımseverlik ile belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Örneklem grubunu 2019-2020 bahar döneminde uzaktan eğitim alan 276 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Carleton, Norton ve Asmundson (2007) tarafından geliştirilen, Sarıçam ve ark. (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) ve Demirci (2017) tarafından geliştirilen Yardımseverlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımı nedeniyle parametrik testler uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin yardımseverlik ile belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ve alt boyutlarının cinsiyete göre puan ortalamaları arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu görülürken, yardımseverlik ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin salgından etkilenme ölçülerine göre, yardımseverlik ve belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ile alt boyutu puan ortalamaları arasında salgından oldukça çok etkilendiğini ifade eden öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin genel sağlık durumuna göre, yardımseverlik ve belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ile alt boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin salgın sürecinde dışarı çıkma amacına göre, belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ve alt boyutları puan ortalamaları arasında ekonomik neden dolayısıyla (görev gereği) çıktığını ifade eden öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülürken, yardımseverlik ile dışarı çıkma amacı arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüz ölçeği ve engelleyici kaygı alt boyutu puan ortalamaları ile yardımseverlik ölçeği puan ortalaması arasında ilişki olmadığı görülmüştür. Ancak belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin ileriye yönelik kaygı alt boyutu ile yardımseverlik arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
COVID 19, belirsizlik, belirsizliğe tahammülsüzlük, yardım, yardımseverlik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri