Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada müzik öğretmenlerinin benlik saygısı düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma, betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Çalışmanın verileri Batı Karadeniz Bölgesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların farklı kademelerinde çalışan 125 müzik öğretmeni ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Müzik öğretmenlerinin benlik saygısı düzeylerinin cinsiyet, yaş, hizmet yılı, medeni durum, çalıştığı kurum, haftalık çalgı çalışma süresi, ekonomik durumlarını algılama, öğrenim durumu değişkenlerine göre değişip değişmediği belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 7 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ve 10 sorudan oluşan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgularda müzik öğretmenlerinin benlik saygısı düzeyleri ‘orta’ düzeyde bulunmuştur. Başka bir deyişle, araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin benlik saygısına ilişkin algı düzeyleri çok yüksek olmasa da olumlu düzeyde bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, benlik saygısı düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında; öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemi, çalgı çalmaya ayrılan süre ve eğitim durumları benlik saygısı düzeylerinde/puanlarında anlamlı farklılaşmaya neden olurken, medeni durum, çalışılan kurum ve ekonomik durum algısı değişkenleri benlik saygısı düzeylerinde anlamlı farklılaşmaya neden olmadığı sonucuna varılmıştır.Keywords
Müzik Öğretmeni, Benlik Saygısı, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri